مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 تاییدیه سازمان برای مجمع 1396/09/25 اساسنامه دریافت خبر 1396/11/17
2 صورتجلسه مجمع بند اساسنامه صندوق مورخ 1396/09/25 دریافت خبر 1396/11/17
3 صورتجلسه مجمع بند اساسنامه صندوق مورخ 1396/09/25 دریافت خبر 1396/11/17
4 تاییدیه سازمان برای مجمع 1396/09/25 تغییر متولی دریافت خبر 1396/11/17
5 صورتجلسه مجمع تغییر کارمزد مدیر صندوق دریافت خبر 1396/11/17
6 تغییر ماهیت صندوق دریافت خبر 1396/08/29
7 صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1396/03/20 دریافت خبر 1396/05/08
8 روزنامه کثیرالانتشار تقسیم سود صندوق دریافت خبر 1396/04/10
9 تاییدیه سازمان برای مجمع 1396/03/03 تقسیم سود صندوق سپاس دریافت خبر 1396/04/04
10 تصویب پرداخت سود سرمایه گذاران صندوق سپاس مورخ 1396/03/03 دریافت خبر 1396/04/04
11 صورتجلسه تغییر نوع صندوق و تغییر تعداد واحد ممتاز دریافت خبر 1396/03/27
12 آگهی تغییرات واحدهای ممتاز دریافت خبر 1396/01/15
13 تاییدیه سازمان-تغییرنوع صندوق دریافت خبر 1395/09/28
14 تاییدیه سازمان -تغییرنوع ارکان صندوق دریافت خبر 1395/09/28
15 تاییدیه سازمان-صورتجلسه مورخ1395/07/07 دریافت خبر 1395/09/16
16 سقف هزینه های تاسیس دریافت خبر 1395/06/24
17 صورت جلسه مجمع مورخ 95/03/09 دریافت خبر 1395/04/13
18 آگهی تصمیمات مجمع 95/01/18 دریافت خبر 1395/03/22
19 صورتجلسه مجمع 95/01/18 دریافت خبر 1395/03/17
20 صورت جلسه مجمع 11اسفندماه سال 1393 دریافت خبر 1394/04/09
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق