مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 تاییدیه سازمان مجمع سالیانه مورخ 1398/02/29 دریافت خبر 1398/03/12
2 صورتجلسه سالیانه صندوق مورخ 1398/02/29 دریافت خبر 1398/03/12
3 آگهی مجمع 1398/02/03 دریافت خبر 1398/02/21
4 تاییدیه سازمان مجمع مورخ 1398/02/03 دریافت خبر 1398/02/17
5 صورتجلسه صندوق مورخ 1398/02/03 دریافت خبر 1398/02/17
6 صورتجلسه کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر 1397/09/26
7 آگهی مجمع سالیانه صندوق دریافت خبر 1397/04/24
8 تاییدیه سازمان برای مجمع سالیانه صندوق دریافت خبر 1397/04/11
9 صورتجلسه مجمع سالیانه شرکت دریافت خبر 1397/04/11
10 آگهی روزنامه تغییر بازارگردان دریافت خبر 1397/03/05
11 تاییدیه اولیه تغییر بازارگردان دریافت خبر 1397/02/30
12 صورتجلسه سازمان مبنی بر تغییر بازارگردان دریافت خبر 1397/02/30
13 تاییدیه سازمان صورتجلسه بند56اساسنامه دریافت خبر 1397/02/30
14 صورتجلسه تغییر نوع صندوق دریافت خبر 1397/01/19
15 تاییدیه سازمان برای مجمع 1396/09/25 تغییر کارمزد مدیر دریافت خبر 1397/01/19
16 صورتجلسه تغییر متولی دریافت خبر 1397/01/19
17 تاییدیه سازمان برای مجمع 1396/09/25 اساسنامه دریافت خبر 1396/11/17
18 صورتجلسه مجمع بند اساسنامه صندوق مورخ 1396/09/25 دریافت خبر 1396/11/17
19 صورتجلسه مجمع بند اساسنامه صندوق مورخ 1396/09/25 دریافت خبر 1396/11/17
20 تاییدیه سازمان برای مجمع 1396/09/25 تغییر متولی دریافت خبر 1396/11/17
21 صورتجلسه مجمع تغییر کارمزد مدیر صندوق دریافت خبر 1396/11/17
22 تغییر ماهیت صندوق دریافت خبر 1396/08/29
23 صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1396/03/20 دریافت خبر 1396/05/08
24 روزنامه کثیرالانتشار تقسیم سود صندوق دریافت خبر 1396/04/10
25 تاییدیه سازمان برای مجمع 1396/03/03 تقسیم سود صندوق سپاس دریافت خبر 1396/04/04
26 تصویب پرداخت سود سرمایه گذاران صندوق سپاس مورخ 1396/03/03 دریافت خبر 1396/04/04
27 صورتجلسه تغییر نوع صندوق و تغییر تعداد واحد ممتاز دریافت خبر 1396/03/27
28 آگهی تغییرات واحدهای ممتاز دریافت خبر 1396/01/15
29 تاییدیه سازمان-تغییرنوع صندوق دریافت خبر 1395/09/28
30 تاییدیه سازمان -تغییرنوع ارکان صندوق دریافت خبر 1395/09/28
31 تاییدیه سازمان-صورتجلسه مورخ1395/07/07 دریافت خبر 1395/09/16
32 سقف هزینه های تاسیس دریافت خبر 1395/06/24
33 صورت جلسه مجمع مورخ 95/03/09 دریافت خبر 1395/04/13
34 آگهی تصمیمات مجمع 95/01/18 دریافت خبر 1395/03/22
35 صورتجلسه مجمع 95/01/18 دریافت خبر 1395/03/17
36 صورت جلسه مجمع 11اسفندماه سال 1393 دریافت خبر 1394/04/09