ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 488,507 44.5 51,159 4.95 50,343 4.87 48,482 4.65
اوراق 509,021 46.37 930,790 90.13 910,736 88.15 858,869 82.52
وجه نقد 57,566 5.24 43,140 4.17 67,351 6.51 128,981 12.39
سایر دارایی ها 37,150 3.38 10,841 1.04 9,110 0.88 8,832 0.84
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 218,213 19.88 51,159 4.95 50,343 4.87 48,482 4.65
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد