رديف نام تعداد
1 شرکت تامین سرمایه تمدن 4،950،000
2 گروه راهبران اقتصادی آرمان 50،000