صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۵۱۳
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ لیست حاضرین در مجمع صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۲۲
۲ تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۱۵
۳ صورتجلسه صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۱۵
۴ لیست حاضرین در مجمع صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۰۶
۵ آگهی مجمع ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۱۵
۶ تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۰۸
۷ صورتجلسه صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۰۸
۸ آگهی مجمع سالیانه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۲۱
۹ لیست حاضرین در مجمع صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۲۰
۱۰ صورتجلسه صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
۱۱ تاییدیه سازمان مجمع سالیانه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
۱۲ لیست حاضرین درمجمع صندوق۱۳۹۹/۰۲/۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۱۶
۱۳ تغییر مدیر سرمایه گذاری مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۱/۰۹
۱۴ آگهی صاحبان امضا صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۲۷
۱۵ تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
۱۶ صورتجلسه صندوق مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
۱۷ آگهی مجمع ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۲۱
۱۸ تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۱۵
۱۹ صورتجلسه صندوق مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ امید نامه دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۱۵
۲۰ صورتجلسه صندوق مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ اساسنامه دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۱۵
۲۱ لیست حاضرین در مجمع صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
۲۲ آگهی تغییر هزینه متولی وحسابرس مصوبه مجمع ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
۲۳ لیست حاضرین درمجمع صندوق۱۳۹۸/۰۸/۰۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۲۲
۲۴ تاییده صورتجلسه صندوق ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۲۲
۲۵ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۲۲
۲۶ آگهی مجمع ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۰۶
۲۷ تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۳۰
۲۸ صورتجلسه صندوق مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۳۰
۲۹ آگهی مجمع سالیانه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۱۸
۳۰ تاییدیه سازمان مجمع سالیانه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۱۲
۳۱ صورتجلسه سالیانه صندوق مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۱۲
۳۲ آگهی مجمع ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۲۱
۳۳ تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۱۷
۳۴ صورتجلسه صندوق مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۱۷
۳۵ صورتجلسه کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۹/۲۶
۳۶ آگهی مجمع سالیانه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۲۴
۳۷ تاییدیه سازمان برای مجمع سالیانه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۱۱
۳۸ صورتجلسه مجمع سالیانه شرکت دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۱۱
۳۹ آگهی روزنامه تغییر بازارگردان دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۰۵
۴۰ تاییدیه اولیه تغییر بازارگردان دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۲/۳۰
۴۱ صورتجلسه سازمان مبنی بر تغییر بازارگردان دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۲/۳۰
۴۲ تاییدیه سازمان صورتجلسه بند۵۶اساسنامه دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۲/۳۰
۴۳ صورتجلسه تغییر نوع صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۱/۱۹
۴۴ تاییدیه سازمان برای مجمع ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ تغییر کارمزد مدیر دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۱/۱۹
۴۵ صورتجلسه تغییر متولی دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۱/۱۹
۴۶ تاییدیه سازمان برای مجمع ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ اساسنامه دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
۴۷ صورتجلسه مجمع بند اساسنامه صندوق مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
۴۸ صورتجلسه مجمع بند اساسنامه صندوق مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
۴۹ تاییدیه سازمان برای مجمع ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ تغییر متولی دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
۵۰ صورتجلسه مجمع تغییر کارمزد مدیر صندوق دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
۵۱ تغییر ماهیت صندوق دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۲۹
۵۲ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
۵۳ روزنامه کثیرالانتشار تقسیم سود صندوق دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۱۰
۵۴ تاییدیه سازمان برای مجمع ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ تقسیم سود صندوق سپاس دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۰۴
۵۵ تصویب پرداخت سود سرمایه گذاران صندوق سپاس مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۰۴
۵۶ صورتجلسه تغییر نوع صندوق و تغییر تعداد واحد ممتاز دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۲۷
۵۷ آگهی تغییرات واحدهای ممتاز دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۱/۱۵
۵۸ تاییدیه سازمان-تغییرنوع صندوق دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۹/۲۸
۵۹ تاییدیه سازمان -تغییرنوع ارکان صندوق دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۹/۲۸
۶۰ تاییدیه سازمان-صورتجلسه مورخ۱۳۹۵/۰۷/۰۷ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۹/۱۶
۶۱ سقف هزینه های تاسیس دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۶/۲۴
۶۲ صورت جلسه مجمع مورخ ۹۵/۰۳/۰۹ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۴/۱۳
۶۳ آگهی تصمیمات مجمع ۹۵/۰۱/۱۸ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۳/۲۲
۶۴ صورتجلسه مجمع ۹۵/۰۱/۱۸ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۳/۱۷
۶۵ صورت جلسه مجمع ۱۱اسفندماه سال ۱۳۹۳ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۴/۰۹