صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۵۱۳
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۰۸
۲ صورتجلسه صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۰۸
۳ آگهی مجمع سالیانه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۲۱
۴ لیست حاضرین در مجمع صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۲۰
۵ صورتجلسه صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
۶ تاییدیه سازمان مجمع سالیانه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
۷ لیست حاضرین درمجمع صندوق۱۳۹۹/۰۲/۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۱۶
۸ تغییر مدیر سرمایه گذاری مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۱/۰۹
۹ آگهی صاحبان امضا صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۲۷
۱۰ تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
۱۱ صورتجلسه صندوق مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
۱۲ آگهی مجمع ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۲۱
۱۳ تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۱۵
۱۴ صورتجلسه صندوق مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ امید نامه دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۱۵
۱۵ صورتجلسه صندوق مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ اساسنامه دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۱۵
۱۶ لیست حاضرین در مجمع صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
۱۷ آگهی تغییر هزینه متولی وحسابرس مصوبه مجمع ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
۱۸ لیست حاضرین درمجمع صندوق۱۳۹۸/۰۸/۰۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۲۲
۱۹ تاییده صورتجلسه صندوق ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۲۲
۲۰ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۲۲
۲۱ آگهی مجمع ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۰۶
۲۲ تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۳۰
۲۳ صورتجلسه صندوق مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۳۰
۲۴ آگهی مجمع سالیانه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۱۸
۲۵ تاییدیه سازمان مجمع سالیانه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۱۲
۲۶ صورتجلسه سالیانه صندوق مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۱۲
۲۷ آگهی مجمع ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۲۱
۲۸ تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۱۷
۲۹ صورتجلسه صندوق مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۱۷
۳۰ صورتجلسه کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۹/۲۶
۳۱ آگهی مجمع سالیانه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۲۴
۳۲ تاییدیه سازمان برای مجمع سالیانه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۱۱
۳۳ صورتجلسه مجمع سالیانه شرکت دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۱۱
۳۴ آگهی روزنامه تغییر بازارگردان دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۰۵
۳۵ تاییدیه اولیه تغییر بازارگردان دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۲/۳۰
۳۶ صورتجلسه سازمان مبنی بر تغییر بازارگردان دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۲/۳۰
۳۷ تاییدیه سازمان صورتجلسه بند۵۶اساسنامه دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۲/۳۰
۳۸ صورتجلسه تغییر نوع صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۱/۱۹
۳۹ تاییدیه سازمان برای مجمع ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ تغییر کارمزد مدیر دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۱/۱۹
۴۰ صورتجلسه تغییر متولی دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۱/۱۹
۴۱ تاییدیه سازمان برای مجمع ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ اساسنامه دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
۴۲ صورتجلسه مجمع بند اساسنامه صندوق مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
۴۳ صورتجلسه مجمع بند اساسنامه صندوق مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
۴۴ تاییدیه سازمان برای مجمع ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ تغییر متولی دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
۴۵ صورتجلسه مجمع تغییر کارمزد مدیر صندوق دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
۴۶ تغییر ماهیت صندوق دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۲۹
۴۷ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
۴۸ روزنامه کثیرالانتشار تقسیم سود صندوق دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۱۰
۴۹ تاییدیه سازمان برای مجمع ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ تقسیم سود صندوق سپاس دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۰۴
۵۰ تصویب پرداخت سود سرمایه گذاران صندوق سپاس مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۰۴
۵۱ صورتجلسه تغییر نوع صندوق و تغییر تعداد واحد ممتاز دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۲۷
۵۲ آگهی تغییرات واحدهای ممتاز دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۱/۱۵
۵۳ تاییدیه سازمان-تغییرنوع صندوق دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۹/۲۸
۵۴ تاییدیه سازمان -تغییرنوع ارکان صندوق دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۹/۲۸
۵۵ تاییدیه سازمان-صورتجلسه مورخ۱۳۹۵/۰۷/۰۷ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۹/۱۶
۵۶ سقف هزینه های تاسیس دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۶/۲۴
۵۷ صورت جلسه مجمع مورخ ۹۵/۰۳/۰۹ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۴/۱۳
۵۸ آگهی تصمیمات مجمع ۹۵/۰۱/۱۸ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۳/۲۲
۵۹ صورتجلسه مجمع ۹۵/۰۱/۱۸ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۳/۱۷
۶۰ صورت جلسه مجمع ۱۱اسفندماه سال ۱۳۹۳ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۴/۰۹