مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 صورتجلسه کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر 1397/09/26
2 آگهی مجمع سالیانه صندوق دریافت خبر 1397/04/24
3 تاییدیه سازمان برای مجمع سالیانه صندوق دریافت خبر 1397/04/11
4 صورتجلسه مجمع سالیانه شرکت دریافت خبر 1397/04/11
5 آگهی روزنامه تغییر بازارگردان دریافت خبر 1397/03/05
6 تاییدیه اولیه تغییر بازارگردان دریافت خبر 1397/02/30
7 صورتجلسه سازمان مبنی بر تغییر بازارگردان دریافت خبر 1397/02/30
8 تاییدیه سازمان صورتجلسه بند56اساسنامه دریافت خبر 1397/02/30
9 صورتجلسه تغییر نوع صندوق دریافت خبر 1397/01/19
10 تاییدیه سازمان برای مجمع 1396/09/25 تغییر کارمزد مدیر دریافت خبر 1397/01/19
11 صورتجلسه تغییر متولی دریافت خبر 1397/01/19
12 تاییدیه سازمان برای مجمع 1396/09/25 اساسنامه دریافت خبر 1396/11/17
13 صورتجلسه مجمع بند اساسنامه صندوق مورخ 1396/09/25 دریافت خبر 1396/11/17
14 صورتجلسه مجمع بند اساسنامه صندوق مورخ 1396/09/25 دریافت خبر 1396/11/17
15 تاییدیه سازمان برای مجمع 1396/09/25 تغییر متولی دریافت خبر 1396/11/17
16 صورتجلسه مجمع تغییر کارمزد مدیر صندوق دریافت خبر 1396/11/17
17 تغییر ماهیت صندوق دریافت خبر 1396/08/29
18 صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1396/03/20 دریافت خبر 1396/05/08
19 روزنامه کثیرالانتشار تقسیم سود صندوق دریافت خبر 1396/04/10
20 تاییدیه سازمان برای مجمع 1396/03/03 تقسیم سود صندوق سپاس دریافت خبر 1396/04/04
21 تصویب پرداخت سود سرمایه گذاران صندوق سپاس مورخ 1396/03/03 دریافت خبر 1396/04/04
22 صورتجلسه تغییر نوع صندوق و تغییر تعداد واحد ممتاز دریافت خبر 1396/03/27
23 آگهی تغییرات واحدهای ممتاز دریافت خبر 1396/01/15
24 تاییدیه سازمان-تغییرنوع صندوق دریافت خبر 1395/09/28
25 تاییدیه سازمان -تغییرنوع ارکان صندوق دریافت خبر 1395/09/28
26 تاییدیه سازمان-صورتجلسه مورخ1395/07/07 دریافت خبر 1395/09/16
27 سقف هزینه های تاسیس دریافت خبر 1395/06/24
28 صورت جلسه مجمع مورخ 95/03/09 دریافت خبر 1395/04/13
29 آگهی تصمیمات مجمع 95/01/18 دریافت خبر 1395/03/22
30 صورتجلسه مجمع 95/01/18 دریافت خبر 1395/03/17
31 صورت جلسه مجمع 11اسفندماه سال 1393 دریافت خبر 1394/04/09