صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۵۱۳
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ صورت های مالی و گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۳۹۸ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ گزارش پرتفوی یک ماهه منتهی به۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ گزارش افشای پرتفوی مرداد ماه۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ گزراش یک ماهه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم سپاس منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ گزارش افشای پرتفوی خرداد ماه۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ صورت های مالی و گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ افشا پرتفوی یک ماهه منتهی به۱۳۹۸/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ گزارش مالی صندوق پاداش سهامداری توسعه یکم برای سال مالی منتهی به ۳۰بهمن۱۳۹۷(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ گزارش افشای پرتفوی اسفند ماه ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ صورتهای مالی دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ گزارش افشای پرتفوی بهمن ماه ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ گزارش افشای پرتفوی دی ماه ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ گزارش افشای پرتفوی آذر ماه ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ صورت مالی و گزارش عملکرد میانی نه ماهه منتهی به ۳۰آبان ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ گزارش افشای پرتفوی آبان ماه ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ گزارش افشای پرتفوی مهر ماه ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ صورت مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ گزارش افشای پرتفوی شهریور ماه ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ صورت مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ گزارش افشای پرتفوی مرداد ماه ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ گزارش افشای پرتفوی تیر ماه ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ گزارش افشای پورتفوی خردادماه۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ صورتمالی و گزارش عملکرد دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ صورتمالی و گزارش عملکرد دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ گزارش حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ صورت مالی سالانه منتهی به۱۳۹۶/۱۱/۳۰(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۰۹/۲۸ ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ صورت مالی و گزارش عملکرد دوره مالی میانی ۹ماهه منتهی به ۳۰آبان ۱۳۹۶(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ گزارش مالی میان دوره ای شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۶( حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۶/۰۷/۱۸ ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ صورتمالی و گزارش عملکرد دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۶(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ صورتمالی و گزارش عملکرد دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۶(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۰۳/۳۱ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ صورتمالی و گزارش عملکرد دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱اردیبهشت ۱۳۹۶(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۰۱/۲۹ ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ صورت مالی و یادداشت های توضیحی سال مالی منتهی به ۹۵/۱۱/۳۰ حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۶/۰۱/۲۹ ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۹۵/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۵/۱۲/۲۵ ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ صورت مالی و یادداشت های توضیحی سال مالی منتهی به ۹۵/۱۱/۳۰ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۵/۱۰/۰۱ ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ صورت مالی حسابرسی نشده منتهی به ۹۵۰۸۳۰ دانلود
۱۳۹۵/۰۷/۲۵ ۱۳۹۵/۰۷/۲۵ صورتهای مالی و گزارش عملکرد دوره ۶ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۹۵(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۵/۰۶/۲۹ ۱۳۹۵/۰۶/۲۹ صورتهای مالی و گزارش عملکرد دوره ۳ماه منتهی به ۳۱ مردادماه ۹۵ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۵/۰۳/۱۹ ۱۳۹۵/۰۳/۱۹ صورت مالی و یادداشت های توضیحی ۳ ماهه منتهی به ۹۵/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۴/۱۲/۲۶ ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۹۴/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۴/۱۲/۲۶ ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ صورت مالی و یادداشت های توضیحی سال مالی منتهی به ۹۴/۱۱/۳۰ حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۴/۱۲/۲۵ ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ صورت مالی و یادداشت های توضیحی سالانه منتهی به ۹۴/۱۱/۳۰ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۴/۰۹/۱۴ ۱۳۹۴/۰۹/۱۴ صورت مالی و یادداشت های توضیحی ۹ ماهه منتهی به ۹۴/۰۸/۳۰ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ ۱۳۹۴/۰۷/۱۵ صورت مالی و یادداشت های توضیحی شش ماهه منتهی به ۹۴/۰۵/۳۱حسابرسی شده. دانلود
۱۳۹۴/۰۶/۲۸ ۱۳۹۴/۰۶/۲۸ صورت مالی و یادداشت های توضیحی شش ماهه منتهی به ۹۴/۰۵/۳۱حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ صورت مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ دانلود