صورت های مالی صندوق

تاریخ تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1396/09/28 1396/09/28 صورت مالی و گزارش عملکرد دوره مالی میانی 9ماهه منتهی به 30آبان 1396(حسابرسی نشده) دانلود
1396/07/25 1396/07/25 گزارش مالی میان دوره ای شش ماهه منتهی به 31 مرداد ماه 1396( حسابرسی شده) دانلود
1396/07/18 1396/07/18 صورتمالی و گزارش عملکرد دوره مالی شش ماهه منتهی به 31 مرداد ماه 1396(حسابرسی نشده) دانلود
1396/07/15 1396/07/15 صورتمالی و گزارش عملکرد دوره مالی شش ماهه منتهی به 31 مرداد ماه 1396(حسابرسی نشده) دانلود
1396/03/31 1396/03/31 صورتمالی و گزارش عملکرد دوره مالی سه ماهه منتهی به 31اردیبهشت 1396(حسابرسی نشده) دانلود
1396/01/29 1396/01/29 صورت مالی و یادداشت های توضیحی سال مالی منتهی به 95/11/30 حسابرسی شده دانلود
1396/01/29 1396/01/29 گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 95/11/30 دانلود
1395/12/25 1395/12/25 صورت مالی و یادداشت های توضیحی سال مالی منتهی به 95/11/30 حسابرسی نشده دانلود
1395/10/01 1395/10/01 صورت مالی حسابرسی نشده منتهی به 950830 دانلود
1395/07/25 1395/07/25 صورتهای مالی و گزارش عملکرد دوره 6ماه منتهی به 31 مرداد 95(حسابرسی شده) دانلود
1395/06/29 1395/06/29 صورتهای مالی و گزارش عملکرد دوره 3ماه منتهی به 31 مردادماه 95 (حسابرسی نشده) دانلود
1395/03/19 1395/03/19 صورت مالی و یادداشت های توضیحی 3 ماهه منتهی به 95/02/31 حسابرسی نشده دانلود
1394/12/26 1394/12/26 گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 94/11/30 دانلود
1394/12/26 1394/12/26 صورت مالی و یادداشت های توضیحی سال مالی منتهی به 94/11/30 حسابرسی شده دانلود
1394/12/25 1394/12/25 صورت مالی و یادداشت های توضیحی سالانه منتهی به 94/11/30 حسابرسی نشده دانلود
1394/09/14 1394/09/14 صورت مالی و یادداشت های توضیحی 9 ماهه منتهی به 94/08/30 حسابرسی نشده دانلود
1394/07/15 1394/07/15 صورت مالی و یادداشت های توضیحی شش ماهه منتهی به 94/05/31حسابرسی شده. دانلود
1394/06/28 1394/06/28 صورت مالی و یادداشت های توضیحی شش ماهه منتهی به 94/05/31حسابرسی نشده دانلود
1394/04/14 1394/04/14 صورت مالی سه ماهه منتهی به 1394/02/31 دانلود
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق