بازده دوره ای صندوق

اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادارتهران درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روز رسانی آن در پایان هر هفته صورت می پذیرد :

تا تاریخ
توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر 1398/04/03 1398/04/04 %0.148 %1.043
هفته گذشته 1398/03/28 1398/04/04 %0.504 %3.353
ماه گذشته 1398/03/05 1398/04/04 %2.686 %12.651
3 ماه اخیر 1398/01/07 1398/04/04 %6.036 %35.009
6 ماه 1397/10/06 1398/04/04 %11.058 %54.691
یک سال اخیر 1397/04/04 1398/04/04 %20.034 %112.806
تا زمان انتشار 1393/12/12 1398/04/04 %61.85 %283.237
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %5593 %60882
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (100)% (99.48)%