صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۵۱۳
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ %۰.۱۳۹ %۰.۹۸۸
هفته گذشته ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ %۰.۷۴ %۱۰.۳۳
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ %۱.۷۵۷ %۱۵.۰۵۲
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ %۵.۸۰۴ %۲۷.۸۶۲
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ %۱۰.۹۷۷ %۶۰.۴۲۵
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ %۲۲.۰۰۸ %۱۴۰.۳۸۹
تا زمان انتشار ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ %۷۴.۰۹ %۵۱۸.۴۶۹
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تأسیس %۵۵۹۳ %۶۰۸۸۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تأسیس (۱۰۰)% (۹۹.۴۸)%