صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۵۱۳
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ %۲.۰۳۳
هفته گذشته ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ %۰.۲۲۹ (۰.۲۱۵)%
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ %۱.۴۹۶ %۲.۰۵۶
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ %۴.۹۵۷ %۲۱.۹۲۹
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۲/۰۵ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ %۱۰.۳۶ %۵۱.۳
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ %۱۶.۲۶۹ %۶۴.۱۹
تا زمان انتشار ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ %۶۸.۴۷ %۳۸۱.۶۳
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۵۵۱۱ %۱۳۴۰۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۱۰۰)% (۹۳.۹۹)%