صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۵۱۳
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ %۰.۲۹۵ %۴.۳۸۱
هفته گذشته ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ %۰.۹۹۸ %۱۱.۲۰۲
ماه گذشته ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ %۵.۴۹۳ %۵۹.۴۰۱
۳ ماه اخیر ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ %۹.۸۴۱ %۱۸۲.۴۴۷
۶ ماه ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ %۱۵.۱۵۱ %۳۰۲.۷۲
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ %۲۶.۰۹۱ %۵۲۵.۹۴۳
تا زمان انتشار ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ %۸۸.۷۱ %۲۳۱۶.۳۸۳
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تأسیس %۵۵۱۱ %۱۲۶۰۰
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تأسیس (۱۰۰)% (۹۸.۶۲)%