صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۵۱۳
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ %۰.۰۴ (۰.۱۵۸)%
هفته گذشته ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ %۰.۳۲۹ %۱.۹۹۹
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ %۱.۷۲۴ %۵.۷۵۵
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ %۶.۵۰۷ %۲۳.۱۸۴
۶ ماه ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ %۱۱.۲۳۹ %۶۵.۸۲۸
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ %۲۲ %۹۸.۴۱۹
تا زمان انتشار ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ %۶۴.۸۱ %۳۰۷.۷۰۵
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۵۶۴۸ %۸۹۶۹۹
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۱۰۰)% (۹۷.۶۵)%