صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۵۱۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۰.۱۴ ۰.۹۹ ۶۶.۱۵ ۳,۵۲۱.۰۲
۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۰.۱۷ ۴.۳۶ ۸۵.۴۲ ۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵
۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۰.۱۸ ۴.۴ ۹۲.۵ ۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳
۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۰.۰۷ ۱.۷ ۲۹.۰۵ ۴۶,۱۹۰.۷۷
۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۴۵ ۰
۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۴۶ ۰
۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۰.۰۶ (۱.۴) ۲۴.۴۸ (۹۹.۴۲)
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ (۰.۰۸) (۱.۹۱) (۲۵.۳۲) (۹۹.۹۱)
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۴۷ ۰
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۰.۱ (۰.۴۱) ۴۳.۱۶ (۷۷.۹۶)
۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ (۰.۰۸) (۴.۳۶) (۲۴.۹۵) (۱۰۰)
۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۶۵ ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۰۳ ۰
۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۰.۱۳ ۱.۸۸ ۵۹.۵۴ ۸۹,۴۶۳.۱۹
۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۰.۰۷ ۰.۳۹ ۲۸.۶۳ ۳۱۴.۱۱
۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ۰.۱۱ ۱.۵۷ ۴۸.۵۸ ۲۹,۷۴۷.۸۸
۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ۰.۰۵ ۰.۵۷ ۱۹.۷۴ ۶۹۷.۸۷
۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ (۰.۲۸) ۱.۸۱ (۶۳.۴۹) ۷۰,۲۰۴.۱۴
۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۶۹ ۰