صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۵۱۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ۰ ۲.۰۳ ۰ ۱۵۴,۶۴۶.۴۹
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۰.۰۷ ۰.۲۶ ۲۸.۹۷ ۱۵۷.۴۹
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ (۰.۰۴) (۲.۶۶) (۱۳.۵۳) (۹۹.۹۹)
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۳۷ ۰
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۳۹ ۰
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۹۶ ۰
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۰.۰۳ ۰.۲۱ ۱۱.۵۴ ۱۱۸.۲۵
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ (۰.۰۳) (۳.۴۱) (۱۰.۳۵) (۱۰۰)
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ (۰.۰۵) (۱.۹۴) (۱۶.۶۴) (۹۹.۹۲)
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۰.۰۲ ۱.۲۸ ۷.۵۵ ۱۰,۳۷۸.۱۱
۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ (۰.۰۱) ۲.۸۸ (۳.۵۷) ۳,۱۵۰,۲۱۶.۹۵
۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۹۶ ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۴۲ ۰
۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۰.۱۷ (۰.۴۵) ۸۵.۸۵ (۸۰.۸۵)
۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۰.۰۳ (۲.۰۱) ۱۱.۵۷ (۹۹.۹۴)
۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۰.۰۱ ۰.۲۲ ۳.۶۵ ۱۲۲.۲۵
۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۰.۱۳ (۲.۱۷) ۵۹.۳۲ (۹۹.۹۷)
۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ (۰.۰۲) ۰.۳۶ (۶.۹۲) ۲۷۷.۳۵
۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۰.۰۶ ۰ ۲۴ ۰