صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۵۱۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۰.۱۷ ۲.۹۳ ۸۳.۹۷ ۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷
۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۰.۱۲ ۰.۹۷ ۵۳.۸۷ ۳,۲۷۰.۴۱
۳ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ۰.۲۶ ۳.۵۴ ۱۵۴.۸۳ ۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳
۴ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۰.۱۸ ۰.۶۵ ۹۱.۳۷ ۹۶۵.۸۷
۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۷۸ ۰
۶ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۷۹ ۰
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۰.۰۵ ۱.۴۱ ۱۹.۸ ۱۶,۲۰۵.۳
۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۰.۰۵ (۰.۹۸) ۱۹.۸۱ (۹۷.۲۹)
۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۰.۰۸ ۰.۸۶ ۳۳.۵۶ ۲,۱۷۲.۴۸
۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۰.۱۶ ۲.۳۳ ۷۸.۵۱ ۴۴۶,۷۱۳.۳۹
۱۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ (۰.۰۳) ۰.۶۳ (۱۰.۳) ۹۰۲.۸
۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۲۹ ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۸۸ ۰
۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۰.۲۶ ۲.۶۷ ۱۵۷.۱۲ ۱,۴۸۹,۲۹۱.۹
۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۹۵ ۰
۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ (۰.۰۷) (۱.۶۴) (۲۲.۴۸) (۹۹.۷۶)
۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۰.۰۶ ۰.۳۹ ۲۴.۳۹ ۳۱۷.۳۹
۱۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ (۰.۰۴) ۱.۵۶ (۱۳.۵۴) ۲۸,۱۵۳.۸۱
۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۹۵ ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۹۶ ۰