صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۵۱۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ (۰.۱۶) (۲.۷۳) (۴۴.۰۱) (۱۰۰)
۲ ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۸۶ ۰
۳ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ (۰.۳) (۲.۷۱) (۶۶.۲۲) (۱۰۰)
۴ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۸ ۰
۵ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۵۶ ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ۰.۰۶ (۰.۴۹) ۲۴.۲۴ (۸۳.۳۴)
۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۰.۲۱ (۲.۹۴) ۱۱۳.۹۶ (۱۰۰)
۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ (۰.۰۲) (۳.۴۳) (۶.۹۹) (۱۰۰)
۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ (۰.۰۴) (۳.۰۲) (۱۳.۵) (۱۰۰)
۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۶ ۰
۱۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۸۸ ۰
۱۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۸۹ ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۰.۱۲ (۱.۱۵) ۵۴.۶ (۹۸.۵۵)
۱۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ (۰.۱۶) ۰.۰۱ (۴۴.۰۶) ۲.۹۵
۱۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ۰.۱۶ (۱.۱) ۷۸.۷۵ (۹۸.۲۶)
۱۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۰.۱۳ ۳.۵۹ ۶۰.۴۱ ۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶
۱۷ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ (۰.۰۳) ۰.۰۷ (۱۰.۳۴) ۳۱.۰۷
۱۸ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۹۵ ۰
۱۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۹۶ ۰
۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ ۰.۲۷ ۱.۷۲ ۱۶۷.۵۶ ۴۹,۷۸۶.۹