صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۵۱۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۰.۳ ۴.۳۸ ۱۹۳.۴۲ ۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲
۲ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۰.۲۶ (۰.۶۷) ۱۵۶.۰۳ (۹۱.۴۷)
۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ (۰.۰۵) ۱.۷۵ (۱۵.۹۹) ۵۶,۳۳۷.۱۸
۴ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۰.۱۶ ۳.۳ ۸۰.۹۲ ۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸
۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۰۷ ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۹۹ ۰
۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ۰.۲۴ ۲.۰۴ ۱۳۹.۷۵ ۱۶۰,۳۴۰.۳۶
۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۰.۰۵ ۳.۶۹ ۱۹.۱۴ ۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶
۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ۰.۴۷ ۳.۱۳ ۴۵۸.۸۹ ۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴
۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ۰.۴۳ ۲.۳۸ ۳۷۲.۱۶ ۵۳۰,۵۸۶.۹۸
۱۱ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۰.۴۵ ۳.۳۳ ۴۱۰.۲۸ ۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱
۱۲ ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۴۳ ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۴۴ ۰
۱۴ ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۲۸ ۰
۱۵ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ ۰.۱ ۲.۴۶ ۴۲.۷۳ ۷۱۸,۰۱۳.۹۵
۱۶ ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ ۰.۳۴ ۱.۲۴ ۲۴۸.۲۹ ۹,۰۱۰.۳۲
۱۷ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ ۰.۴۵ (۰.۳۸) ۴۱۸.۹۱ (۷۴.۷۷)
۱۸ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ ۰.۵۳ ۳.۱۴ ۵۹۷.۵۸ ۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱
۱۹ ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۷۷ ۰
۲۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۲ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۵۳ ۰