صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۵۱۳
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ۴۴۶,۳۴۳ ۷.۳۶ % ۲,۵۳۸,۲۲۳ ۴۱.۸۷ % ۰ ۰ % ۳,۰۳۶,۹۸۵ ۵۰.۱ % ۴۰,۴۵۸ ۰.۶۷ % ۳۸۲,۱۹۳ ۶.۳ %
۲ ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ۴۵۸,۱۸۲ ۷.۵۵ % ۲,۵۳۶,۹۱۹ ۴۱.۷۸ % ۰ ۰ % ۳,۰۲۴,۴۳۷ ۴۹.۸۱ % ۵۱,۹۳۷ ۰.۸۶ % ۳۹۲,۵۰۳ ۶.۴۶ %
۳ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ۴۵۸,۱۸۲ ۷.۵۵ % ۲,۵۳۵,۶۱۷ ۴۱.۷۸ % ۰ ۰ % ۳,۰۲۴,۴۳۷ ۴۹.۸۴ % ۵۰,۳۹۶ ۰.۸۳ % ۳۹۲,۵۰۳ ۶.۴۷ %
۴ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ۴۷۸,۱۱۴ ۷.۸۶ % ۲,۵۳۴,۳۱۶ ۴۱.۶۴ % ۰ ۰ % ۳,۰۲۴,۴۳۷ ۴۹.۷ % ۴۸,۹۷۳ ۰.۸ % ۴۱۰,۲۲۸ ۶.۷۴ %
۵ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ۴۷۸,۱۱۴ ۷.۸۶ % ۲,۵۳۳,۰۱۶ ۴۱.۶۴ % ۰ ۰ % ۳,۰۱۸,۵۲۰ ۴۹.۶۲ % ۵۳,۳۰۴ ۰.۸۸ % ۴۱۰,۲۲۸ ۶.۷۴ %
۶ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ۴۷۸,۱۱۴ ۷.۸۶ % ۲,۵۳۱,۷۱۷ ۴۱.۶۴ % ۰ ۰ % ۳,۰۱۷,۰۱۰ ۴۹.۶۲ % ۵۳,۲۷۰ ۰.۸۸ % ۴۱۰,۲۲۸ ۶.۷۵ %
۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۴۷۴,۰۶۲ ۷.۸ % ۲,۵۳۰,۴۲۰ ۴۱.۶۴ % ۰ ۰ % ۳,۰۰۴,۳۵۳ ۴۹.۴۴ % ۶۷,۷۲۱ ۱.۱۱ % ۴۰۴,۹۱۸ ۶.۶۶ %
۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ۴۷۹,۴۲۳ ۷.۹۱ % ۲,۵۱۴,۱۲۶ ۴۱.۴۶ % ۰ ۰ % ۳,۰۰۴,۳۵۳ ۴۹.۵۴ % ۶۶,۱۲۳ ۱.۰۹ % ۴۰۹,۶۰۸ ۶.۷۵ %
۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۴۸۳,۱۸۷ ۷.۹۷ % ۲,۵۱۲,۸۳۱ ۴۱.۴۳ % ۰ ۰ % ۳,۰۰۴,۳۵۳ ۴۹.۵۴ % ۶۴,۵۲۷ ۱.۰۶ % ۴۱۰,۷۸۵ ۶.۷۷ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ۴۸۸,۷۶۵ ۸.۰۶ % ۲,۵۱۱,۵۳۸ ۴۱.۳۹ % ۰ ۰ % ۳,۰۰۴,۳۵۳ ۴۹.۵۱ % ۶۲,۹۳۳ ۱.۰۴ % ۴۱۳,۲۸۰ ۶.۸۱ %