ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1398/04/04 48,482 4.66 % 858,869 82.52 % 0 0 % 128,981 12.39 % 4,445 0.85 % 48,482 4.66 %
2 1398/04/03 47,127 4.53 % 858,668 82.61 % 0 0 % 129,181 12.43 % 4,445 0.85 % 47,127 4.53 %
3 1398/04/02 46,165 4.45 % 858,520 82.68 % 0 0 % 129,181 12.44 % 4,444 0.85 % 46,165 4.45 %
4 1398/04/01 46,343 4.47 % 857,530 82.65 % 0 0 % 129,181 12.45 % 4,444 0.85 % 46,343 4.47 %
5 1398/03/31 46,343 4.46 % 859,778 82.7 % 0 0 % 129,103 12.42 % 4,444 0.85 % 46,343 4.46 %
6 1398/03/30 46,343 4.46 % 859,333 82.69 % 0 0 % 129,103 12.42 % 4,443 0.85 % 46,343 4.46 %
7 1398/03/29 46,343 4.46 % 858,888 82.68 % 0 0 % 129,103 12.43 % 4,443 0.85 % 46,343 4.46 %
8 1398/03/28 46,379 4.48 % 855,777 82.63 % 0 0 % 129,103 12.47 % 4,443 0.85 % 46,379 4.48 %
9 1398/03/27 46,343 4.48 % 855,311 82.62 % 0 0 % 129,103 12.47 % 4,442 0.85 % 46,343 4.48 %
10 1398/03/26 46,343 4.47 % 857,582 82.66 % 0 0 % 124,843 12.03 % 8,702 1.26 % 46,343 4.47 %