صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۵۱۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۳۲۱,۵۵۶ ۶.۳ % ۱,۵۲۹,۴۷۱ ۲۹.۹۸ % ۰ ۰ % ۳,۲۲۹,۹۵۰ ۶۳.۳۱ % ۲۰,۷۹۹ ۰.۴۱ % ۲۷۴,۰۵۷ ۵.۳۷ %
۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۳۱۵,۹۵۸ ۶.۲ % ۱,۵۲۸,۴۵۵ ۳۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۳,۲۰۹,۵۸۳ ۶۳.۰۲ % ۳۹,۲۶۷ ۰.۷۷ % ۲۷۰,۹۰۵ ۵.۳۲ %
۳ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ۳۱۱,۷۹۹ ۶.۱۲ % ۱,۵۲۸,۶۰۰ ۲۹.۹۹ % ۰ ۰ % ۳,۲۰۸,۶۴۰ ۶۲.۹۶ % ۴۷,۱۶۹ ۰.۹۳ % ۲۶۷,۸۶۰ ۵.۲۶ %
۴ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۳۰۱,۱۰۷ ۵.۹۲ % ۱,۵۲۸,۱۱۷ ۳۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۳,۲۰۸,۶۴۰ ۶۳.۱۲ % ۴۵,۲۱۱ ۰.۸۹ % ۲۵۸,۵۶۷ ۵.۰۹ %
۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ۲۹۵,۹۶۹ ۵.۸۳ % ۱,۵۲۶,۲۰۳ ۳۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۳,۲۰۸,۶۴۰ ۶۳.۲۴ % ۴۳,۲۹۳ ۰.۸۵ % ۲۵۴,۴۷۵ ۵.۰۲ %
۶ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ۲۹۵,۹۶۹ ۵.۸۴ % ۱,۵۲۵,۴۴۹ ۳۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۳,۲۰۱,۳۵۸ ۶۳.۱۳ % ۴۸,۶۱۳ ۰.۹۶ % ۲۵۴,۴۷۵ ۵.۰۲ %
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۲۹۵,۹۶۹ ۵.۸۴ % ۱,۵۲۴,۶۹۶ ۳۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۳,۱۹۸,۰۷۰ ۶۳.۰۹ % ۴۹,۹۳۶ ۰.۹۹ % ۲۵۴,۴۷۵ ۵.۰۲ %
۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۲۹۶,۵۰۲ ۵.۸۵ % ۱,۵۲۵,۹۶۴ ۳۰.۱۲ % ۰ ۰ % ۳,۱۹۴,۳۶۴ ۶۳.۰۵ % ۴۹,۶۵۱ ۰.۹۸ % ۲۵۵,۹۰۷ ۵.۰۵ %
۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۲۹۵,۲۹۷ ۵.۸۳ % ۱,۵۲۶,۱۸۶ ۳۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۳,۱۹۴,۳۶۴ ۶۳.۰۹ % ۴۷,۶۹۵ ۰.۹۴ % ۲۵۴,۹۱۲ ۵.۰۳ %
۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۲۹۴,۳۶۰ ۵.۸۲ % ۱,۵۲۵,۴۳۲ ۳۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۳,۱۹۴,۳۶۴ ۶۳.۱۳ % ۴۵,۷۴۲ ۰.۹ % ۲۵۴,۰۶۸ ۵.۰۲ %