ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/11/01 64,912 6.34 % 957,664 93.47 % 0 0 % 1,706 0.17 % 275 0.03 % 64,912 6.34 %
2 1397/10/30 65,780 6.42 % 957,219 93.39 % 0 0 % 1,695 0.17 % 292 0.03 % 65,780 6.42 %
3 1397/10/29 66,068 6.45 % 956,774 93.36 % 0 0 % 1,689 0.16 % 336 0.03 % 66,068 6.45 %
4 1397/10/28 66,234 6.46 % 956,329 93.34 % 0 0 % 1,689 0.16 % 342 0.03 % 66,234 6.46 %
5 1397/10/27 66,234 6.47 % 955,885 93.33 % 0 0 % 1,689 0.16 % 348 0.03 % 66,234 6.47 %
6 1397/10/26 66,234 6.47 % 955,441 93.33 % 0 0 % 1,689 0.17 % 354 0.03 % 66,234 6.47 %
7 1397/10/25 66,016 6.45 % 954,998 93.35 % 0 0 % 1,689 0.17 % 361 0.04 % 66,016 6.45 %
8 1397/10/24 67,015 6.55 % 954,555 93.25 % 0 0 % 1,689 0.17 % 367 0.04 % 67,015 6.55 %
9 1397/10/23 66,756 6.46 % 954,112 92.26 % 0 0 % 12,943 1.25 % 351 0.03 % 66,756 6.46 %
10 1397/10/22 67,092 6.54 % 942,468 91.83 % 0 0 % 16,434 1.6 % 354 0.03 % 67,092 6.54 %