صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۵۱۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۵۶۹,۲۴۱ ۱۰.۷۸ % ۲,۰۷۲,۴۷۸ ۳۹.۲۵ % ۰ ۰ % ۲,۵۸۲,۷۷۳ ۴۸.۹۱ % ۵۶,۱۲۱ ۱.۰۶ % ۵۱۴,۹۴۰ ۹.۷۵ %
۲ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۵۸۸,۴۰۷ ۱۱.۱۸ % ۲,۰۶۵,۹۹۷ ۳۹.۲۴ % ۰ ۰ % ۲,۵۸۲,۷۷۳ ۴۹.۰۶ % ۲۷,۷۲۷ ۰.۵۳ % ۵۳۶,۴۶۵ ۱۰.۱۹ %
۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۵۸۱,۸۰۹ ۱۱.۰۸ % ۲,۰۶۰,۴۲۶ ۳۹.۲۴ % ۰ ۰ % ۲,۵۸۲,۷۷۳ ۴۹.۱۸ % ۲۶,۳۵۶ ۰.۵ % ۵۳۰,۱۰۵ ۱۰.۰۹ %
۴ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۵۸۶,۵۶۱ ۱۱.۱۶ % ۲,۰۵۹,۳۵۴ ۳۹.۲ % ۰ ۰ % ۲,۵۸۲,۷۷۳ ۴۹.۱۶ % ۲۴,۹۸۷ ۰.۴۸ % ۵۳۵,۵۰۳ ۱۰.۱۹ %
۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ۵۸۰,۲۱۹ ۱۱.۰۶ % ۲,۰۵۸,۲۸۴ ۳۹.۲۴ % ۰ ۰ % ۲,۵۸۲,۷۷۳ ۴۹.۲۴ % ۲۳,۸۰۵ ۰.۴۵ % ۵۲۸,۳۷۴ ۱۰.۰۷ %
۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ۵۸۰,۲۱۹ ۱۱.۰۷ % ۲,۰۵۷,۲۱۵ ۳۹.۲۴ % ۰ ۰ % ۲,۵۶۲,۴۹۱ ۴۸.۸۸ % ۴۲,۷۴۴ ۰.۸۲ % ۵۲۸,۳۷۴ ۱۰.۰۸ %
۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ۵۸۰,۲۱۹ ۱۱.۰۷ % ۲,۰۵۶,۱۴۶ ۳۹.۲۴ % ۰ ۰ % ۲,۵۶۲,۴۹۱ ۴۸.۹ % ۴۱,۳۵۴ ۰.۷۹ % ۵۲۸,۳۷۴ ۱۰.۰۸ %
۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۵۷۰,۴۴۵ ۱۰.۹۱ % ۲,۰۵۴,۷۷۹ ۳۹.۳۱ % ۰ ۰ % ۲,۵۶۲,۴۹۱ ۴۹.۰۲ % ۳۹,۹۶۷ ۰.۷۶ % ۵۱۹,۳۱۵ ۹.۹۳ %
۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ۵۶۵,۸۵۶ ۱۰.۸۳ % ۲,۰۵۸,۱۷۵ ۳۹.۳۹ % ۰ ۰ % ۲,۴۹۰,۰۰۴ ۴۷.۶۵ % ۱۱۱,۱۱۴ ۲.۱۳ % ۵۱۳,۸۰۸ ۹.۸۳ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ۵۵۰,۱۲۵ ۱۰.۵۸ % ۲,۰۵۰,۶۹۸ ۳۹.۴۳ % ۰ ۰ % ۲,۴۹۰,۰۰۴ ۴۷.۸۸ % ۱۰۹,۷۳۳ ۲.۱۱ % ۵۰۰,۴۷۱ ۹.۶۲ %