صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۵۱۳
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۳۵,۳۰۴ ۱.۸ % ۵۴۲,۱۸۷ ۲۷.۶۶ % ۰ ۰ % ۱,۳۶۴,۸۳۰ ۶۹.۶۳ % ۱۷,۸۳۷ ۱.۱۳ % ۳۵,۳۰۴ ۱.۸ %
۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۳۴,۷۷۹ ۱.۸ % ۵۴۱,۹۹۹ ۲۸.۱ % ۰ ۰ % ۱,۳۳۳,۷۷۸ ۶۹.۱۶ % ۱۷,۹۳۸ ۱.۱۶ % ۳۴,۷۷۹ ۱.۸ %
۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۳۴,۶۸۹ ۱.۸ % ۵۴۳,۲۵۱ ۲۸.۱۶ % ۰ ۰ % ۱,۳۳۴,۳۷۹ ۶۹.۱۸ % ۱۶,۵۳۰ ۱.۰۸ % ۳۴,۶۸۹ ۱.۸ %
۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۳۴,۶۸۹ ۱.۸ % ۵۴۳,۰۶۱ ۲۸.۱۷ % ۰ ۰ % ۱,۳۳۴,۳۷۹ ۶۹.۲۲ % ۱۵,۷۲۵ ۱.۰۴ % ۳۴,۶۸۹ ۱.۸ %
۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۳۴,۶۸۹ ۱.۸ % ۵۴۲,۸۷۲ ۲۸.۱۷ % ۰ ۰ % ۱,۳۳۴,۳۷۹ ۶۹.۲۵ % ۱۴,۹۲۲ ۱ % ۳۴,۶۸۹ ۱.۸ %
۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۳۵,۳۴۳ ۱.۸۳ % ۵۴۳,۹۹۶ ۲۸.۲ % ۰ ۰ % ۱,۳۳۶,۰۷۷ ۶۹.۲۵ % ۱۳,۸۱۱ ۰.۹۴ % ۳۵,۳۴۳ ۱.۸۳ %
۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۳۴,۷۱۶ ۱.۸ % ۵۴۱,۶۶۶ ۲۸.۱۳ % ۰ ۰ % ۱,۳۳۴,۰۰۶ ۶۹.۲۸ % ۱۵,۰۶۷ ۱.۰۱ % ۳۴,۷۱۶ ۱.۸ %
۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۳۴,۷۱۶ ۱.۸ % ۵۴۱,۴۷۷ ۲۸.۱۴ % ۰ ۰ % ۱,۳۳۴,۰۰۶ ۶۹.۳۲ % ۱۴,۲۶۴ ۰.۹۷ % ۳۴,۷۱۶ ۱.۸ %
۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۳۲,۵۷۵ ۱.۷ % ۵۴۱,۵۹۱ ۲۸.۱۸ % ۰ ۰ % ۱,۳۳۴,۰۰۶ ۶۹.۴۱ % ۱۳,۶۷۰ ۰.۹۴ % ۳۲,۵۷۵ ۱.۷ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۳۲,۰۱۸ ۱.۶۹ % ۵۴۱,۱۳۰ ۲۸.۶۳ % ۰ ۰ % ۱,۳۰۳,۹۸۵ ۶۸.۹۹ % ۱۲,۹۷۶ ۰.۹۲ % ۳۲,۰۱۸ ۱.۶۹ %