ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/11/29 43,446 4.24 % 979,870 95.63 % 1,230 0.12 % 334 0.03 % 43,446 4.24 %
2 1396/11/28 43,446 4.24 % 979,353 95.63 % 1,230 0.12 % 335 0.03 % 43,446 4.24 %
3 1396/11/27 43,446 4.24 % 978,836 95.63 % 1,230 0.12 % 336 0.03 % 43,446 4.24 %
4 1396/11/26 43,446 4.25 % 978,321 95.63 % 1,230 0.12 % 337 0.03 % 43,446 4.25 %
5 1396/11/25 43,446 4.25 % 977,805 95.62 % 1,230 0.12 % 338 0.03 % 43,446 4.25 %
6 1396/11/24 43,446 4.25 % 977,291 95.62 % 1,230 0.12 % 339 0.03 % 43,446 4.25 %
7 1396/11/23 43,446 4.25 % 976,777 95.62 % 1,230 0.12 % 339 0.03 % 43,446 4.25 %
8 1396/11/22 43,446 4.25 % 976,264 95.44 % 3,122 0.31 % 340 0.03 % 43,446 4.25 %
9 1396/11/21 43,446 4.25 % 975,751 95.44 % 3,122 0.31 % 341 0.03 % 43,446 4.25 %
10 1396/11/20 43,446 4.25 % 975,239 95.44 % 3,122 0.31 % 341 0.03 % 43,446 4.25 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق