صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۵۱۳
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ۱۳۲,۴۴۴ ۲.۶۲ % ۳۵۸,۳۱۴ ۷.۰۹ % ۰ ۰ % ۴,۵۱۳,۰۱۰ ۸۹.۳۶ % ۴۶,۶۱۱ ۱.۰۱ % ۱۱۹,۶۵۳ ۲.۳۷ %
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۱۳۵,۳۱۳ ۲.۶۸ % ۳۵۸,۱۲۲ ۷.۰۸ % ۰ ۰ % ۴,۵۰۸,۴۶۵ ۸۹.۱۵ % ۵۵,۱۱۲ ۱.۱۸ % ۱۲۲,۷۷۰ ۲.۴۳ %
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ۱۲۰,۴۴۹ ۲.۳۹ % ۳۵۷,۹۳۰ ۷.۱ % ۰ ۰ % ۴,۵۰۸,۴۶۵ ۸۹.۴۷ % ۵۲,۴۲۶ ۱.۱۳ % ۱۱۳,۷۸۰ ۲.۲۶ %
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ۱۱۸,۵۰۵ ۲.۳۵ % ۳۵۷,۷۶۷ ۷.۱۱ % ۰ ۰ % ۴,۵۰۸,۷۹۸ ۸۹.۵۵ % ۴۹,۷۸۴ ۱.۰۸ % ۱۱۸,۵۰۵ ۲.۳۵ %
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ۱۱۸,۵۰۵ ۲.۳۶ % ۳۵۷,۵۷۶ ۷.۱۱ % ۰ ۰ % ۴,۵۰۸,۷۹۸ ۸۹.۶ % ۴۷,۱۰۴ ۱.۰۲ % ۱۱۸,۵۰۵ ۲.۳۶ %
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۱۱۸,۵۰۵ ۲.۳۶ % ۳۵۷,۳۸۴ ۷.۱۱ % ۰ ۰ % ۴,۵۰۸,۷۹۸ ۸۹.۶۵ % ۴۴,۴۲۷ ۰.۹۷ % ۱۱۸,۵۰۵ ۲.۳۶ %
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۱۱۸,۵۰۵ ۲.۳۶ % ۳۵۷,۱۹۳ ۷.۱۱ % ۰ ۰ % ۴,۵۰۸,۷۹۸ ۸۹.۷ % ۴۱,۷۵۳ ۰.۹۲ % ۱۱۸,۵۰۵ ۲.۳۶ %
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۱۲۰,۳۳۱ ۲.۳۹ % ۳۵۶,۹۲۸ ۷.۱ % ۰ ۰ % ۴,۵۱۲,۱۷۹ ۸۹.۷۳ % ۳۹,۰۱۹ ۰.۸۶ % ۱۲۰,۳۳۱ ۲.۳۹ %
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۱۲۴,۶۷۸ ۲.۴۷ % ۳۵۳,۳۶۳ ۷.۰۱ % ۰ ۰ % ۴,۵۲۵,۱۹۷ ۸۹.۷۹ % ۳۶,۳۵۱ ۰.۸۱ % ۱۲۴,۶۷۸ ۲.۴۷ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۱۲۹,۸۵۹ ۲.۵۸ % ۳۵۳,۱۷۴ ۷ % ۰ ۰ % ۴,۵۲۴,۶۷۰ ۸۹.۷۴ % ۳۴,۲۰۴ ۰.۷۷ % ۱۲۹,۸۵۹ ۲.۵۸ %