صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۵۱۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ۱۹۵,۴۸۶ ۳.۹۱ % ۱,۱۶۹,۹۹۲ ۲۳.۴ % ۰ ۰ % ۳,۵۷۹,۰۲۹ ۷۱.۵۹ % ۵۴,۶۰۳ ۱.۱۸ % ۱۸۱,۵۲۳ ۳.۶۳ %
۲ ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ۱۹۱,۲۳۲ ۳.۸ % ۱,۱۷۰,۶۰۶ ۲۳.۲۵ % ۰ ۰ % ۳,۶۲۰,۴۹۸ ۷۱.۹ % ۵۲,۹۴۰ ۱.۱۴ % ۱۷۷,۳۲۴ ۳.۵۲ %
۳ ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ۱۹۱,۲۳۲ ۳.۸ % ۱,۱۶۹,۹۹۵ ۲۳.۲۵ % ۰ ۰ % ۳,۶۲۰,۴۹۸ ۷۱.۹۴ % ۵۰,۸۱۸ ۱.۱ % ۱۷۷,۳۲۴ ۳.۵۲ %
۴ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ۱۹۱,۲۳۲ ۳.۸ % ۱,۱۶۹,۳۸۵ ۲۳.۲۵ % ۰ ۰ % ۳,۶۲۰,۴۹۸ ۷۱.۹۸ % ۴۸,۷۰۸ ۱.۰۶ % ۱۷۷,۳۲۴ ۳.۵۳ %
۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۱۸۹,۲۹۲ ۳.۷۷ % ۱,۱۶۷,۵۴۹ ۲۳.۲۴ % ۰ ۰ % ۳,۶۱۲,۴۵۷ ۷۱.۹۱ % ۵۴,۵۹۳ ۱.۱۸ % ۱۷۵,۲۷۹ ۳.۴۹ %
۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۱۴۶,۰۲۷ ۲.۹۳ % ۱,۱۶۷,۵۵۰ ۲۳.۴۵ % ۰ ۰ % ۳,۶۱۲,۴۵۷ ۷۲.۵۶ % ۵۲,۴۷۵ ۱.۱۵ % ۱۳۷,۷۸۶ ۲.۷۷ %
۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۱۴۵,۸۴۸ ۲.۹۴ % ۱,۱۶۶,۹۴۱ ۲۳.۵۲ % ۰ ۰ % ۳,۵۹۸,۴۱۸ ۷۲.۵۳ % ۵۰,۳۵۵ ۱.۱۱ % ۱۳۷,۶۱۶ ۲.۷۷ %
۸ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۱۴۳,۰۴۶ ۲.۹۲ % ۱,۱۶۴,۰۱۸ ۲۳.۷۴ % ۰ ۰ % ۳,۵۴۸,۳۵۳ ۷۲.۳۶ % ۴۸,۲۶۱ ۱.۰۸ % ۱۳۵,۰۷۸ ۲.۷۵ %
۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۱۴۱,۸۱۷ ۲.۸۴ % ۱,۱۶۲,۷۹۲ ۲۳.۳۱ % ۰ ۰ % ۳,۶۳۷,۱۰۰ ۷۲.۹۲ % ۴۶,۱۴۴ ۱.۰۲ % ۱۳۳,۸۶۹ ۲.۶۸ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۱۴۱,۸۱۷ ۲.۸۴ % ۱,۱۶۲,۷۹۲ ۲۳.۳۱ % ۰ ۰ % ۳,۶۳۷,۱۰۰ ۷۲.۹۲ % ۴۶,۱۴۴ ۱.۰۲ % ۱۳۳,۸۶۹ ۲.۶۸ %