صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۵۱۳
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۴۴۰,۷۴۸ ۲۳.۰۱ ۳۵۳,۵۶۴ ۶.۶۶ ۴۰۶,۹۵۱ ۷.۲۹ ۴۴۶,۳۴۳ ۷.۳۶
اوراق ۷۵۲,۳۹۲ ۳۹.۲۸ ۲,۳۸۳,۲۵۵ ۴۴.۸۸ ۲,۵۰۰,۴۰۲ ۴۴.۷۸ ۲,۵۳۸,۲۲۳ ۴۱.۸۷
وجه نقد ۶۷۹,۲۶۹ ۳۵.۴۷ ۲,۵۰۶,۷۵۴ ۴۷.۲۱ ۲,۶۲۴,۷۰۵ ۴۷.۰۱ ۳,۰۳۶,۹۸۵ ۵۰.۱
سایر دارایی ها ۳۸,۴۱۲ ۲.۰۱ ۶۶,۶۱۳ ۱.۲۵ ۵۱,۵۹۱ ۰.۹۲ ۴۰,۴۵۸ ۰.۶۷
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۲۲۴,۰۷۷ ۱۱.۷ ۳۰۷,۱۳۰ ۵.۷۸ ۳۴۰,۷۸۱ ۶.۱ ۳۸۲,۱۹۳ ۶.۳
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد