صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۵۱۳
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۴۴۹,۹۵۳ ۳۲.۳۶ ۱۳۹,۶۶۴ ۲.۸ ۱۴۴,۸۳۱ ۲.۸۶ ۱۳۲,۹۵۵ ۲.۶۳
اوراق ۵۳۳,۵۱۹ ۳۸.۳۷ ۱,۰۱۰,۳۹۷ ۲۰.۲۸ ۱,۱۷۹,۶۷۹ ۲۳.۳۳ ۱,۱۸۸,۶۹۸ ۲۳.۵۳
وجه نقد ۳۶۵,۰۵۸ ۲۶.۲۶ ۳,۷۸۴,۴۵۸ ۷۵.۹۵ ۳,۶۸۳,۳۶۱ ۷۲.۸۳ ۳,۶۸۷,۳۹۸ ۷۳
سایر دارایی ها ۳۶,۶۹۶ ۲.۶۴ ۴۸,۰۸۰ ۰.۹۶ ۴۹,۳۰۳ ۰.۹۷ ۴۲,۴۷۵ ۰.۸۴
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۲۰۶,۴۶۱ ۱۴.۸۵ ۱۳۱,۷۵۰ ۲.۶۴ ۱۳۸,۰۷۸ ۲.۷۳ ۱۳۰,۴۸۹ ۲.۵۸
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد