صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۵۱۳
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۴۷۳,۳۶۶ ۴۲.۸۷ ۴۴,۶۸۹ ۳.۷۶ ۳۷,۱۷۳ ۲.۵۱ ۳۵,۳۰۴ ۱.۸
اوراق ۵۱۳,۸۴۴ ۴۶.۵۴ ۷۵۹,۳۱۶ ۶۴.۰۴ ۵۵۰,۷۰۴ ۳۷.۲۱ ۵۴۲,۱۸۷ ۲۷.۶۶
وجه نقد ۷۵,۴۴۱ ۶.۸۳ ۳۷۲,۸۴۰ ۳۱.۴۴ ۸۷۷,۰۰۳ ۵۹.۲۵ ۱,۳۶۴,۸۳۰ ۶۹.۶۲
سایر دارایی ها ۳۶,۳۹۸ ۳.۲۹ ۱۲,۵۶۴ ۱.۰۵ ۱۹,۴۳۳ ۱.۳۱ ۲۲,۲۲۵ ۱.۱۳
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۲۱۲,۲۴۵ ۱۹.۲۲ ۴۵,۱۷۵ ۳.۸۱ ۳۷,۱۷۳ ۲.۵۱ ۳۵,۳۰۴ ۱.۸
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد