صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۵۱۳
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۴۵۸,۷۷۲ ۳۷.۷۸ ۸۰,۱۳۶ ۲.۴۶ ۱۲۹,۹۲۵ ۲.۸۶ ۱۳۲,۴۴۴ ۲.۶۲
اوراق ۵۱۳,۵۲۰ ۴۲.۲۹ ۵۱۸,۲۵۷ ۱۵.۹۳ ۴۵۳,۶۶۲ ۱۰ ۳۵۸,۳۱۴ ۷.۰۹
وجه نقد ۲۰۰,۷۶۷ ۱۶.۵۳ ۲,۶۲۵,۶۲۸ ۸۰.۷۵ ۳,۹۱۵,۰۹۴ ۸۶.۳۲ ۴,۵۱۳,۰۱۰ ۸۹.۳۵
سایر دارایی ها ۳۶,۳۸۴ ۲.۹۹ ۳۱,۷۵۱ ۰.۹۷ ۴۱,۱۳۶ ۰.۹ ۵۱,۰۵۳ ۱.۰۱
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۲۰۷,۷۹۳ ۱۷.۱۱ ۷۹,۷۹۵ ۲.۴۵ ۱۲۸,۹۲۵ ۲.۸۴ ۱۱۹,۶۵۳ ۲.۳۶
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد