صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۵۱۳
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۴۴۳,۳۳۲ ۲۵.۹ ۴۵۵,۳۲۹ ۸.۸۸ ۵۳۶,۰۵۵ ۱۰.۴۱ ۵۶۹,۲۴۱ ۱۰.۷۸
اوراق ۶۵۸,۱۰۲ ۳۸.۴۵ ۲,۱۶۵,۳۹۹ ۴۲.۲۴ ۲,۰۶۱,۰۷۸ ۴۰.۰۲ ۲,۰۷۲,۴۷۸ ۳۹.۲۵
وجه نقد ۵۶۸,۶۵۶ ۳۳.۲۲ ۲,۴۶۲,۵۹۶ ۴۸.۰۴ ۲,۵۰۸,۸۵۴ ۴۸.۷۲ ۲,۵۸۲,۷۷۳ ۴۸.۹۱
سایر دارایی ها ۳۶,۹۶۴ ۲.۱۶ ۴۲,۸۹۲ ۰.۸۴ ۴۳,۹۱۲ ۰.۸۵ ۵۶,۱۲۱ ۱.۰۶
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۲۱۶,۶۳۵ ۱۲.۶۶ ۴۰۱,۴۵۱ ۷.۸۳ ۴۸۸,۰۱۰ ۹.۴۸ ۵۱۴,۹۴۰ ۹.۷۵
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد