صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۵۱۳
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۴۴۵,۲۷۶ ۳۰.۱۷ ۱۹۳,۸۹۹ ۳.۸۳ ۲۸۳,۱۳۹ ۵.۵۶ ۳۲۱,۵۵۶ ۶.۳
اوراق ۵۵۲,۸۹۳ ۳۷.۴۶ ۱,۲۶۶,۷۹۷ ۲۵.۰۴ ۱,۴۳۷,۷۵۹ ۲۸.۲۱ ۱,۵۲۹,۴۷۱ ۲۹.۹۸
وجه نقد ۴۳۵,۸۳۳ ۲۹.۵۳ ۳,۵۵۵,۱۸۰ ۷۰.۲۷ ۳,۳۴۰,۳۹۷ ۶۵.۵۴ ۳,۲۲۹,۹۵۰ ۶۳.۳۱
سایر دارایی ها ۳۶,۷۴۰ ۲.۴۹ ۴۳,۳۵۷ ۰.۸۶ ۳۵,۶۷۴ ۰.۷ ۲۰,۷۹۹ ۰.۴۱
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۲۰۶,۷۳۱ ۱۴.۰۱ ۱۷۶,۳۳۴ ۳.۴۹ ۲۴۵,۱۴۱ ۴.۸۱ ۲۷۴,۰۵۷ ۵.۳۷
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد