ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 536,460 48.54 71,801 6.91 69,683 6.75 64,912 6.33
اوراق 461,898 41.79 947,105 91.27 953,665 92.49 957,664 93.47
وجه نقد 60,047 5.43 17,100 1.64 4,558 0.44 1,706 0.16
سایر دارایی ها 40,553 3.66 1,625 0.15 3,103 0.3 275 0.02
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 236,113 21.36 84,061 8.1 105,699 10.25 64,912 6.33
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد