ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 693,626 61.49 43,770 4.25 43,446 4.22 43,446 4.24
اوراق 299,769 26.57 975,877 94.97 978,124 95.19 979,870 95.63
وجه نقد 73,410 6.5 6,002 0.58 4,486 0.43 1,230 0.12
سایر دارایی ها 52,909 4.69 2,126 0.2 1,655 0.16 334 0.03
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 296,783 26.31 43,770 4.25 43,446 4.22 43,446 4.24
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق