صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۵۱۳
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۴۵۵,۳۶۵ ۳۴.۳۶ ۱۳۳,۴۴۶ ۲.۸۴ ۱۴۵,۴۸۲ ۲.۹۸ ۱۹۵,۴۸۶ ۳.۹۱
اوراق ۵۲۲,۰۵۹ ۳۹.۳۹ ۷۷۶,۳۰۴ ۱۶.۵۵ ۱,۱۶۹,۹۷۹ ۲۴ ۱,۱۶۹,۹۹۲ ۲۳.۴
وجه نقد ۳۰۶,۲۱۰ ۲۳.۱ ۳,۷۳۸,۶۴۶ ۷۹.۶۹ ۳,۵۰۹,۳۹۲ ۷۲ ۳,۵۷۹,۰۲۹ ۷۱.۵۹
سایر دارایی ها ۳۷,۲۳۹ ۲.۸۱ ۴۷,۶۲۵ ۱.۰۲ ۵۴,۱۳۶ ۱.۱۱ ۵۹,۱۹۷ ۱.۱۸
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۲۰۷,۶۷۳ ۱۵.۶۷ ۱۲۷,۸۳۳ ۲.۷۲ ۱۳۶,۹۱۶ ۲.۸۱ ۱۸۱,۵۲۳ ۳.۶۳
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد