مدیر سرمایه گذاری صندوق

برای دریافت رزومه آقای احمد کوچکی صندوق بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

برای دریافت رزومه آقای پرویز فاتح صندوق بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

برای دریافت رزومه خانم سیده نفیسه میرلوحی جوآبادی صندوق بر روی لینک زیر کلیک نمایید.