اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/04/04
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 101,200,000
تعداد واحدهای باقی مانده: 398,800,000
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 1,029,644,078,239
قیمت صدور هر واحد (ریال): 10,193
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 10,174
قیمت آماری هر واحد (ریال): 10,174
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت تامین سرمایه تمدن (سهامی خاص)
متولی صندوق : موسسه حسابداری رازدار
حسابرس : موسسه حسابداری سامان پندار
مدیر سرمایه‌گذاری : احمد کوچکی ,پرویز فاتح ,سیده نفیسه میرلوحی
بازارگردان : شرکت تامین سرمایه تمدن (سهامی خاص)
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1393/12/12
نوع صندوق : قابل معامله با تقسیم سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1398/04/04 10,193 10,174 0 0 101,800,000 0 1,000,002 101,200,000 1,029,644,078,239
  2 1398/04/03 10,178 10,159 0 0 101,800,000 0 1,000,002 101,200,000 1,028,096,079,557
  3 1398/04/02 10,167 10,148 0 0 101,800,000 0 1,000,002 101,200,000 1,026,994,435,965
  4 1398/04/01 10,159 10,140 0 0 101,800,000 0 1,000,002 101,200,000 1,026,190,768,725
  5 1398/03/31 10,180 10,162 0 0 101,800,000 0 1,000,002 101,200,000 1,028,368,604,142
  6 1398/03/30 10,176 10,157 0 0 101,800,000 0 1,000,002 101,200,000 1,027,931,667,049
  7 1398/03/29 10,172 10,153 0 0 101,800,000 0 1,000,002 101,200,000 1,027,495,127,426
  8 1398/03/28 10,142 10,123 0 0 101,800,000 0 1,000,002 101,200,000 1,024,428,178,775
  9 1398/03/27 10,137 10,118 0 0 101,800,000 0 1,000,002 101,200,000 1,023,934,997,434
  10 1398/03/26 10,159 10,140 0 0 101,800,000 0 1,000,002 101,200,000 1,026,215,057,217
  11 1398/03/25 10,150 10,131 0 200,000 101,800,000 0 1,000,002 101,200,000 1,025,245,355,157
  12 1398/03/24 10,137 10,118 0 0 101,600,000 0 1,000,002 101,000,000 1,021,917,194,100
  13 1398/03/23 10,133 10,114 0 0 101,600,000 0 1,000,002 101,000,000 1,021,483,244,114
  14 1398/03/22 10,129 10,109 0 0 101,600,000 0 1,000,002 101,000,000 1,021,049,691,564
  15 1398/03/21 10,002 9,981 0 0 101,600,000 0 1,000,002 101,000,000 1,008,076,903,172
  16 1398/03/20 9,966 9,945 0 0 101,600,000 0 1,000,002 101,000,000 1,004,443,345,311
  17 1398/03/19 9,982 9,961 0 0 101,600,000 0 1,000,002 101,000,000 1,006,050,459,631
  18 1398/03/18 10,008 9,987 0 0 101,600,000 0 1,000,002 101,000,000 1,008,732,823,624
  19 1398/03/17 10,030 10,009 0 0 101,600,000 0 1,000,002 101,000,000 1,010,890,544,977
  20 1398/03/16 10,026 10,005 0 0 101,600,000 0 1,000,002 101,000,000 1,010,460,099,829