اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/01/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 100,900,000
تعداد واحدهای باقی مانده: 399,100,000
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 1,014,186,570,759
قیمت صدور هر واحد (ریال): 10,072
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 10,051
قیمت آماری هر واحد (ریال): 10,051
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت تامین سرمایه تمدن (سهامی خاص)
متولی صندوق : موسسه حسابداری رازدار
حسابرس : موسسه حسابداری سامان پندار
مدیر سرمایه‌گذاری : احمد کوچکی ,پرویز فاتح ,سیده نفیسه میرلوحی
بازارگردان : شرکت تامین سرمایه تمدن (سهامی خاص)
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1393/12/12
نوع صندوق : قابل معامله با تقسیم سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1398/01/27 10,072 10,051 0 0 101,500,000 0 1,000,002 100,900,000 1,014,186,570,759
  2 1398/01/26 10,052 10,030 0 0 101,500,000 0 1,000,002 100,900,000 1,012,060,588,349
  3 1398/01/25 10,053 10,029 0 0 101,500,000 0 1,000,002 100,900,000 1,011,900,174,126
  4 1398/01/24 10,055 10,031 0 0 101,500,000 0 1,000,002 100,900,000 1,012,105,027,155
  5 1398/01/23 10,049 10,025 0 0 101,500,000 0 1,000,002 100,900,000 1,011,558,309,252
  6 1398/01/22 10,045 10,021 0 0 101,500,000 0 1,000,002 100,900,000 1,011,141,236,550
  7 1398/01/21 10,041 10,017 0 0 101,500,000 0 1,000,002 100,900,000 1,010,706,230,962
  8 1398/01/20 10,036 10,012 0 100,000 101,500,000 0 1,000,002 100,900,000 1,010,234,482,972
  9 1398/01/19 10,036 10,012 0 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,009,226,664,047
  10 1398/01/18 10,019 9,995 0 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,007,518,554,154
  11 1398/01/17 10,017 9,993 0 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,007,278,845,726
  12 1398/01/16 10,028 10,004 0 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,008,389,722,783
  13 1398/01/15 10,203 10,179 0 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,026,000,202,459
  14 1398/01/15 10,024 10,000 0 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,007,957,002,459
  15 1398/01/14 10,198 10,174 0 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,025,567,946,038
  16 1398/01/13 10,194 10,170 0 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,025,136,094,069
  17 1398/01/12 10,190 10,166 0 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,024,704,638,040
  18 1398/01/11 10,186 10,162 0 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,024,351,233,308
  19 1398/01/10 10,190 10,166 0 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,024,689,111,838
  20 1398/01/09 10,153 10,132 0 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,021,287,562,376