صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۵۱۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۷/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵,۰۲۳,۴۵۶,۱۷۳,۹۳۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۵۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۴۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۴۷
تاریخ انتشار
1398/07/30
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۱۲/۱۲
نوع صندوق
قابل معامله با تقسیم سود
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ۱۰,۰۵۲ ۱۰,۰۴۷ ۰ ۰ ۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۵۱,۰۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۲۳,۴۵۶,۱۷۳,۹۳۶
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۱۰,۰۵۲ ۱۰,۰۴۷ ۰ ۰ ۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۵۱,۰۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۲۳,۴۰۷,۸۶۲,۵۴۲
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ۱۰,۰۴۴ ۱۰,۰۴۰ ۰ ۰ ۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۵۱,۰۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۱۹,۸۳۰,۹۹۶,۴۵۰
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ۱۰,۰۴۸ ۱۰,۰۴۴ ۰ ۰ ۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۵۱,۰۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۲۱,۷۷۳,۹۴۶,۵۴۰
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ۱۰,۰۴۲ ۱۰,۰۳۸ ۰ ۰ ۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۵۱,۰۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۱۸,۹۲۹,۴۹۲,۰۱۹
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۱۰,۰۳۷ ۱۰,۰۳۲ ۰ ۰ ۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۵۱,۰۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۱۶,۰۸۸,۴۲۵,۶۹۳
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۱۰,۰۳۱ ۱۰,۰۲۷ ۰ ۰ ۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۵۱,۰۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۱۳,۲۵۰,۷۴۱,۸۷۹
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۱۰,۰۲۹ ۱۰,۰۲۴ ۰ ۰ ۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۵۱,۰۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۱۲,۱۶۸,۹۳۰,۹۵۹
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۱۰,۰۳۲ ۱۰,۰۲۷ ۰ ۰ ۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۵۱,۰۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۱۳,۶۹۱,۲۲۵,۱۲۲
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۱۰,۰۳۷ ۱۰,۰۳۲ ۰ ۰ ۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۵۱,۰۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۱۶,۰۳۷,۵۸۶,۴۴۲
۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۱۰,۰۳۴ ۱۰,۰۳۰ ۰ ۰ ۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۵۱,۰۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۱۴,۹۷۶,۸۶۳,۸۱۶
۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۱۰,۰۳۶ ۱۰,۰۳۱ ۰ ۰ ۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۵۱,۰۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۱۵,۶۶۸,۱۸۲,۰۶۱
۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۱۰,۰۳۰ ۱۰,۰۲۶ ۰ ۰ ۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۵۱,۰۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۱۲,۸۴۴,۶۱۷,۷۱۹
۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۱۰,۰۲۵ ۱۰,۰۲۰ ۰ ۰ ۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۵۱,۰۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۱۰,۲۱۲,۹۸۵,۴۴۵
۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۱۰,۰۰۸ ۱۰,۰۰۳ ۰ ۳۳,۷۰۰,۰۰۰ ۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۵۱,۰۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۱,۶۳۴,۰۸۹,۸۰۴
۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۱۰,۲۰۰ ۱۰,۱۹۵ ۰ ۰ ۵۴۴,۳۰۰,۰۰۰ ۰ ۵۱,۰۰۰,۰۰۲ ۴۶۶,۳۰۰,۰۰۰ ۴,۷۵۳,۷۰۵,۰۶۱,۳۷۷
۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۱۰,۰۰۵ ۱۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۴۴,۳۰۰,۰۰۰ ۰ ۵۱,۰۰۰,۰۰۲ ۴۶۶,۳۰۰,۰۰۰ ۴,۶۶۲,۷۷۶,۵۶۱,۳۷۷
۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۱۰,۱۹۹ ۱۰,۱۹۴ ۰ ۶,۵۰۰,۰۰۰ ۵۴۴,۳۰۰,۰۰۰ ۰ ۵۱,۰۰۰,۰۰۲ ۴۶۶,۳۰۰,۰۰۰ ۴,۷۵۳,۳۳۳,۱۶۱,۷۸۹
۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۱۰,۱۸۷ ۱۰,۱۸۱ ۰ ۰ ۵۳۷,۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۵۱,۰۰۰,۰۰۲ ۴۵۹,۸۰۰,۰۰۰ ۴,۶۸۱,۱۴۳,۲۶۱,۸۱۹
۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۱۰,۱۸۹ ۱۰,۱۸۳ ۰ ۰ ۵۳۷,۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۵۱,۰۰۰,۰۰۲ ۴۵۹,۸۰۰,۰۰۰ ۴,۶۸۱,۹۸۷,۸۳۱,۹۸۸