صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۵۱۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۹/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۹۴,۹۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۵,۱۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴,۹۸۴,۶۷۲,۴۵۱,۷۹۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۷۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۷۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۷۰
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۰۹:۰۸:۳۶
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۱۲/۱۲
نوع صندوق
قابل معامله با تقسیم سود
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ۱۰,۰۸۱ ۱۰,۰۷۲ ۰ ۰ ۶۳۸,۱۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۶,۲۰۰,۰۰۲ ۴۹۴,۹۰۰,۰۰۰ ۴,۹۸۴,۶۷۲,۴۵۱,۷۹۲
۲ ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ۱۰,۰۶۹ ۱۰,۰۶۰ ۰ ۰ ۶۳۸,۱۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۶,۲۰۰,۰۰۲ ۴۹۴,۹۰۰,۰۰۰ ۴,۹۷۸,۹۳۶,۳۱۳,۰۵۴
۳ ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ۱۰,۰۶۴ ۱۰,۰۵۵ ۰ ۰ ۶۳۸,۱۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۶,۲۰۰,۰۰۲ ۴۹۴,۹۰۰,۰۰۰ ۴,۹۷۶,۲۳۹,۸۳۹,۳۸۲
۴ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ۱۰,۰۵۸ ۱۰,۰۵۰ ۰ ۰ ۶۳۸,۱۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۶,۲۰۰,۰۰۲ ۴۹۴,۹۰۰,۰۰۰ ۴,۹۷۳,۵۵۵,۶۰۶,۳۷۹
۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۱۰,۰۴۷ ۱۰,۰۳۸ ۰ ۰ ۶۳۸,۱۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۶,۲۰۰,۰۰۲ ۴۹۴,۹۰۰,۰۰۰ ۴,۹۶۷,۶۶۰,۰۳۷,۶۸۲
۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۱۰,۰۳۸ ۱۰,۰۳۱ ۰ ۰ ۶۳۸,۱۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۶,۲۰۰,۰۰۲ ۴۹۴,۹۰۰,۰۰۰ ۴,۹۶۴,۲۴۶,۳۷۰,۳۳۱
۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۱۰,۰۳۳ ۱۰,۰۲۵ ۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۶۳۸,۱۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۶,۲۰۰,۰۰۲ ۴۹۴,۹۰۰,۰۰۰ ۴,۹۶۱,۳۷۱,۶۰۱,۸۹۱
۸ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۱۰,۰۱۷ ۱۰,۰۰۹ ۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۳۶,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۶,۲۰۰,۰۰۲ ۴۹۳,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۹۳۹,۵۴۷,۱۹۸,۵۶۴
۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۱۰,۱۸۸ ۱۰,۱۸۱ ۰ ۰ ۶۳۱,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۶,۲۰۰,۰۰۲ ۴۸۸,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۹۷۳,۳۶۱,۷۴۲,۷۰۹
۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۱۰,۰۰۷ ۱۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۶۳۱,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۶,۲۰۰,۰۰۲ ۴۸۸,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۸۸۴,۹۴۳,۲۴۲,۷۰۹
۱۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۱۰,۱۸۳ ۱۰,۱۷۵ ۰ ۰ ۶۳۱,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۶,۲۰۰,۰۰۲ ۴۸۸,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۹۷۰,۶۹۶,۸۵۰,۸۲۳
۱۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۱۰,۱۷۷ ۱۰,۱۷۰ ۰ ۰ ۶۳۱,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۶,۲۰۰,۰۰۲ ۴۸۸,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۹۶۸,۰۱۰,۲۹۸,۹۲۸
۱۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۱۰,۱۷۷ ۱۰,۱۷۰ ۰ ۰ ۶۳۱,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۶,۲۰۰,۰۰۲ ۴۸۸,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۹۶۸,۰۳۰,۰۸۳,۳۱۴
۱۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۱۰,۱۶۸ ۱۰,۱۶۱ ۰ ۰ ۶۳۱,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۶,۲۰۰,۰۰۲ ۴۸۸,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۹۶۳,۵۹۳,۵۷۱,۹۵۷
۱۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۱۰,۱۶۹ ۱۰,۱۶۲ ۰ ۰ ۶۳۱,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۶,۲۰۰,۰۰۲ ۴۸۸,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۹۶۳,۹۶۹,۵۸۵,۲۰۲
۱۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۱۰,۱۵۳ ۱۰,۱۴۶ ۰ ۰ ۶۳۱,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۶,۲۰۰,۰۰۲ ۴۸۸,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۹۵۶,۱۱۴,۳۱۷,۴۱۶
۱۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۱۰,۱۴۲ ۱۰,۱۳۵ ۰ ۰ ۶۳۱,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۶,۲۰۰,۰۰۲ ۴۸۸,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۹۵۱,۰۲۷,۶۶۱,۹۵۶
۱۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۱۰,۱۳۷ ۱۰,۱۳۰ ۰ ۰ ۶۳۱,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۶,۲۰۰,۰۰۲ ۴۸۸,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۹۴۸,۳۴۱,۶۷۶,۰۷۸
۱۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۱۰,۱۳۲ ۱۰,۱۲۵ ۰ ۰ ۶۳۱,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۶,۲۰۰,۰۰۲ ۴۸۸,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۹۴۶,۰۳۶,۱۹۱,۷۵۴
۲۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۱۰,۱۲۸ ۱۰,۱۲۱ ۰ ۷,۰۰۰,۰۰۰ ۶۳۱,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۶,۲۰۰,۰۰۲ ۴۸۸,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۹۴۴,۱۸۵,۲۱۴,۹۶۰