صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۵۱۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۳/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵,۰۰۲,۳۲۴,۵۳۰,۴۹۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۵۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۴۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۴۵
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ۱۲:۵۹:۳۴
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۱۲/۱۲
نوع صندوق
قابل معامله با تقسیم سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ۱۰,۰۱۳ ۱۰,۰۰۵ ۰ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۲,۳۲۴,۵۳۰,۴۹۸
  ۲ ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ۱۰,۱۹۹ ۱۰,۱۹۰ ۰ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۹۴,۹۵۲,۰۵۵,۵۳۹
  ۳ ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ۱۰,۰۰۹ ۱۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۹۹۹,۹۵۲,۰۵۵,۵۳۹
  ۴ ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ۱۰,۱۹۴ ۱۰,۱۸۵ ۰ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۹۲,۶۰۵,۵۹۶,۹۲۸
  ۵ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ۱۰,۱۸۹ ۱۰,۱۸۰ ۰ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۹۰,۲۳۶,۴۹۶,۵۲۹
  ۶ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ۱۰,۱۸۷ ۱۰,۱۷۸ ۰ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۸۹,۲۲۶,۶۵۱,۹۶۸
  ۷ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ۱۰,۱۶۷ ۱۰,۱۵۹ ۰ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۷۹,۳۷۸,۹۱۴,۰۵۰
  ۸ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۱۰,۱۹۱ ۱۰,۱۸۳ ۰ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۹۱,۴۰۱,۳۸۸,۱۹۲
  ۹ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ۱۰,۱۷۳ ۱۰,۱۶۵ ۰ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۸۲,۲۸۱,۴۰۳,۵۶۹
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ۱۰,۱۶۸ ۱۰,۱۶۰ ۰ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۷۹,۸۸۴,۷۸۷,۲۹۴
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۱۰,۱۶۳ ۱۰,۱۵۵ ۰ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۷۷,۴۹۰,۷۵۴,۸۱۶
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ۱۰,۱۵۱ ۱۰,۱۴۳ ۰ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۷۱,۴۱۰,۵۵۰,۴۸۱
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۱۰,۱۹۳ ۱۰,۱۸۴ ۰ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۹۲,۲۳۶,۰۶۳,۱۶۰
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۱۰,۱۸۸ ۱۰,۱۸۰ ۰ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۸۹,۸۲۵,۱۵۴,۳۹۶
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۱۰,۱۸۴ ۱۰,۱۷۵ ۰ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۸۷,۴۱۶,۸۵۸,۸۳۱
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۱۰,۱۸۹ ۱۰,۱۸۰ ۰ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۹۰,۰۴۹,۴۸۳,۶۰۳
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۱۰,۱۸۴ ۱۰,۱۷۵ ۰ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۸۷,۶۴۶,۴۹۳,۹۶۹
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۱۰,۱۷۹ ۱۰,۱۷۰ ۰ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۸۵,۲۴۷,۸۶۵,۹۰۴
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۱۰,۱۶۴ ۱۰,۱۵۶ ۰ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۷۷,۷۸۸,۰۸۶,۷۵۹
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۱۰,۱۴۷ ۱۰,۱۳۸ ۰ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۶۹,۱۲۹,۹۱۰,۶۰۰