صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۵۱۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۹/۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۲۹,۷۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۷۰,۳۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶,۴۰۹,۳۳۳,۲۵۲,۸۳۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۲۲۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۲۱۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۲۱۸
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ ۱۵:۱۴:۱۳
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۱۲/۱۲
نوع صندوق
قابل معامله با تقسیم سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ ۱۰,۱۸۶ ۱۰,۱۷۸ ۱۶۹ ۰ ۷۴۵,۴۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۶۲۹,۷۰۰,۰۰۰ ۶,۴۰۹,۳۳۳,۲۵۲,۸۳۰
  ۲ ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ۱۰,۱۸۲ ۱۰,۱۷۴ ۱۶۸ ۰ ۷۴۵,۴۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۶۲۹,۷۰۰,۰۰۰ ۶,۴۰۶,۵۴۳,۱۶۴,۵۹۵
  ۳ ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ۱۰,۱۷۸ ۱۰,۱۷۰ ۱۶۸ ۰ ۷۴۵,۴۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۶۲۹,۷۰۰,۰۰۰ ۶,۴۰۳,۷۵۵,۹۶۱,۹۰۲
  ۴ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ۱۰,۲۰۰ ۱۰,۱۹۲ ۱۷۰ ۰ ۷۴۵,۴۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۶۲۹,۷۰۰,۰۰۰ ۶,۴۱۷,۸۳۳,۰۵۸,۳۱۳
  ۵ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ۱۰,۱۸۰ ۱۰,۱۷۲ ۱۷۱ ۰ ۷۴۵,۴۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۶۲۹,۷۰۰,۰۰۰ ۶,۴۰۵,۴۳۴,۴۶۵,۲۳۵
  ۶ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ۱۰,۱۵۷ ۱۰,۱۵۱ ۱۷۰ ۰ ۷۴۵,۴۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۶۲۹,۷۰۰,۰۰۰ ۶,۳۹۱,۸۸۶,۳۶۹,۶۵۴
  ۷ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ۱۰,۱۳۰ ۱۰,۱۲۴ ۱۷۰ ۰ ۷۴۵,۴۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۶۲۹,۷۰۰,۰۰۰ ۶,۳۷۴,۹۸۷,۷۹۳,۵۴۶
  ۸ ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ۱۰,۱۱۷ ۱۰,۱۱۱ ۱۷۰ ۰ ۷۴۵,۴۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۶۲۹,۷۰۰,۰۰۰ ۶,۳۶۶,۹۵۰,۸۹۴,۳۸۳
  ۹ ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ۱۰,۱۱۳ ۱۰,۱۰۷ ۱۷۰ ۰ ۷۴۵,۴۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۶۲۹,۷۰۰,۰۰۰ ۶,۳۶۴,۱۳۱,۹۷۵,۹۴۰
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ۱۰,۱۰۸ ۱۰,۱۰۲ ۱۷۰ ۲۹,۷۰۰,۰۰۰ ۷۴۵,۴۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۶۲۹,۷۰۰,۰۰۰ ۶,۳۶۱,۲۸۹,۴۵۸,۱۲۰
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۱۰,۱۱۳ ۱۰,۱۰۶ ۱۷۹ ۰ ۷۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۰۶۳,۷۰۳,۸۰۳,۱۷۴
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۱۰,۱۲۰ ۱۰,۱۱۳ ۱۷۹ ۰ ۷۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۰۶۸,۰۹۸,۳۴۷,۰۴۳
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۱۰,۱۰۸ ۱۰,۱۰۲ ۱۷۸ ۰ ۷۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۰۶۱,۰۳۲,۹۶۲,۷۳۲
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ۱۰,۱۰۴ ۱۰,۰۹۸ ۱۷۹ ۰ ۷۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۰۵۸,۷۱۳,۴۶۴,۹۴۲
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ۱۰,۱۲۲ ۱۰,۱۱۶ ۱۷۸ ۰ ۷۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۰۶۹,۳۵۵,۶۶۱,۲۶۸
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ۱۰,۱۱۸ ۱۰,۱۱۲ ۱۷۸ ۰ ۷۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۰۶۶,۹۳۷,۸۱۴,۹۲۷
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۱۰,۱۱۴ ۱۰,۱۰۸ ۱۷۸ ۰ ۷۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۰۶۴,۵۰۳,۰۰۹,۳۶۵
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ۱۰,۱۱۹ ۱۰,۱۱۳ ۱۷۹ ۰ ۷۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۰۶۷,۷۳۷,۱۳۱,۰۴۵
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ۱۰,۰۹۶ ۱۰,۰۹۰ ۱۹۰ ۰ ۷۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۰۵۳,۷۰۰,۱۴۱,۸۷۹
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ ۱۰,۰۴۶ ۱۰,۰۴۰ ۱۹۰ ۰ ۷۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۰۲۴,۰۵۰,۹۴۵,۶۴۳