صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۵۱۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۵/۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵,۱۸۶,۵۱۱,۴۴۸,۶۲۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۵۸۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۵۷۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۵۷۸
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۱۲:۵۹:۰۶
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۱۲/۱۲
نوع صندوق
قابل معامله با تقسیم سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۱۰,۳۸۱ ۱۰,۳۷۳ ۲۸۷ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۱۸۶,۵۱۱,۴۴۸,۶۲۶
  ۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۱۰,۳۸۱ ۱۰,۳۷۲ ۲۸۷ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۱۸۶,۲۱۶,۸۱۸,۰۸۹
  ۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۱۰,۳۶۱ ۱۰,۳۵۲ ۲۸۶ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۱۷۵,۹۶۲,۴۶۱,۸۹۶
  ۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۱۰,۳۵۲ ۱۰,۳۴۳ ۲۸۶ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۱۷۱,۳۰۶,۲۸۹,۸۷۵
  ۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۱۰,۳۴۹ ۱۰,۳۴۰ ۲۸۶ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۱۶۹,۸۶۳,۸۲۸,۶۹۳
  ۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۱۰,۳۴۴ ۱۰,۳۳۵ ۲۸۶ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۱۶۷,۴۵۴,۶۹۰,۰۹۱
  ۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۱۰,۳۳۹ ۱۰,۳۳۰ ۲۸۷ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۱۶۵,۰۴۸,۱۲۵,۳۸۸
  ۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۱۰,۳۴۵ ۱۰,۳۳۶ ۲۸۷ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۱۶۸,۱۰۸,۷۲۵,۷۸۴
  ۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۱۰,۳۶۲ ۱۰,۳۵۲ ۲۸۷ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۱۷۶,۲۱۳,۶۲۷,۵۳۵
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۱۰,۳۴۵ ۱۰,۳۳۶ ۲۸۶ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۱۶۷,۹۰۱,۳۸۶,۸۹۲
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۱۰,۳۴۷ ۱۰,۳۳۸ ۲۸۶ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۱۶۸,۹۱۳,۱۰۶,۸۹۶
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۱۰,۳۳۸ ۱۰,۳۳۰ ۲۸۷ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۱۶۵,۱۷۷,۷۸۷,۵۹۷
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۱۰,۳۳۴ ۱۰,۳۲۶ ۲۸۶ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۱۶۲,۸۰۶,۵۰۹,۸۸۱
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ۱۰,۳۲۹ ۱۰,۳۲۱ ۲۸۶ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۱۶۰,۳۹۳,۰۷۵,۱۷۵
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ۱۰,۲۹۹ ۱۰,۲۹۰ ۲۸۶ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۱۴۴,۷۶۸,۸۹۷,۳۱۹
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ ۱۰,۲۹۹ ۱۰,۲۸۹ ۲۸۶ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۱۴۴,۴۳۶,۵۴۹,۸۷۰
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ ۱۰,۲۹۵ ۱۰,۲۸۵ ۲۸۶ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۱۴۲,۴۵۹,۵۳۷,۶۱۷
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ۱۰,۲۶۷ ۱۰,۲۵۷ ۲۸۵ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۱۲۸,۴۱۱,۲۳۸,۶۵۶
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ ۱۰,۲۷۶ ۱۰,۲۶۷ ۲۸۵ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۱۳۳,۲۸۹,۷۸۰,۶۲۷
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ ۱۰,۲۷۲ ۱۰,۲۶۲ ۲۸۵ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۱۳۰,۸۷۵,۰۲۲,۳۴۲