صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۵۱۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۱۰/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵,۰۳۶,۱۲۱,۷۸۴,۴۸۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۹۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۸۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۸۳
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۱۲:۵۸:۳۹
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۱۲/۱۲
نوع صندوق
قابل معامله با تقسیم سود
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۱۰,۰۷۹ ۱۰,۰۷۲ ۰ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۳۶,۱۲۱,۷۸۴,۴۸۰
۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۱۰,۰۶۵ ۱۰,۰۵۸ ۰ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۲۹,۱۵۴,۳۲۵,۰۳۲
۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۱۰,۰۴۷ ۱۰,۰۴۱ ۰ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۲۰,۲۹۷,۵۱۳,۹۹۳
۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۱۰,۰۲۹ ۱۰,۰۲۳ ۰ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۱۱,۳۷۹,۴۳۶,۹۲۲
۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۱۰,۰۲۲ ۱۰,۰۱۶ ۰ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۷,۷۸۵,۹۷۳,۹۹۲
۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۱۰,۰۱۷ ۱۰,۰۱۰ ۰ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۴,۹۷۶,۸۴۶,۱۹۲
۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱۰,۰۱۱ ۱۰,۰۰۴ ۰ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۲,۱۷۵,۵۱۶,۱۹۳
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۱۰,۰۰۴ ۹,۹۹۸ ۰ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۹۹۸,۷۷۲,۰۹۹,۵۲۹
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۱۰,۰۱۲ ۱۰,۰۰۶ ۰ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۲,۷۹۹,۹۸۹,۷۵۷
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۱۰,۱۸۵ ۱۰,۱۷۸ ۰ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۸۸,۹۹۰,۵۹۶,۵۸۶
۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۱۰,۰۰۷ ۱۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۹۹۹,۹۹۰,۵۹۶,۵۸۶
۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ۱۰,۱۷۴ ۱۰,۱۶۸ ۰ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۸۳,۸۸۴,۴۶۲,۰۸۸
۱۳ ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ۱۰,۱۸۳ ۱۰,۱۷۶ ۰ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۸۸,۱۴۸,۴۹۸,۳۶۲
۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ۱۰,۱۷۸ ۱۰,۱۷۱ ۰ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۸۵,۳۴۷,۹۴۲,۳۰۱
۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۱۰,۱۷۲ ۱۰,۱۶۵ ۰ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۸۲,۵۴۳,۱۶۲,۸۸۷
۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۱۰,۱۵۹ ۱۰,۱۵۲ ۰ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۷۵,۹۶۰,۷۲۶,۲۹۶
۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ۱۰,۱۵۳ ۱۰,۱۴۵ ۰ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۷۲,۶۳۶,۵۴۴,۰۶۸
۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ۱۰,۱۴۱ ۱۰,۱۳۴ ۰ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۶۷,۰۰۹,۸۵۷,۶۸۸
۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ۱۰,۱۳۶ ۱۰,۱۲۹ ۰ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۶۴,۳۲۰,۹۲۷,۸۸۷
۲۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ ۱۰,۱۶۵ ۱۰,۱۵۷ ۰ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۷۸,۶۶۹,۶۲۶,۱۴۵