اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/11/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 101,100,000
تعداد واحدهای باقی مانده: 398,900,000
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 1,018,031,553,363
قیمت صدور هر واحد (ریال): 10,089
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 10,070
قیمت آماری هر واحد (ریال): 10,070
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت تامین سرمایه آرمان (سهامی خاص)
متولی صندوق : موسسه حسابداری رازدار
حسابرس : موسسه حسابداری سامان پندار
مدیر سرمایه گذاری : احمد کوچکی ,پرویز فاتح ,سیده نفیسه میرلوحی
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1393/12/12
نوع صندوق : قابل معامله با تقسیم سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/11/29 10,089 10,070 0 0 101,100,000 0 2 101,100,000 1,018,031,553,363
  2 1396/11/28 10,084 10,065 0 0 101,100,000 0 2 101,100,000 1,017,527,444,699
  3 1396/11/27 10,079 10,060 0 0 101,100,000 0 2 101,100,000 1,017,023,933,090
  4 1396/11/26 10,074 10,055 0 0 101,100,000 0 2 101,100,000 1,016,521,031,147
  5 1396/11/25 10,070 10,050 0 0 101,100,000 0 2 101,100,000 1,016,018,738,871
  6 1396/11/24 10,065 10,045 0 0 101,100,000 0 2 101,100,000 1,015,517,052,070
  7 1396/11/23 10,060 10,040 0 0 101,100,000 0 2 101,100,000 1,015,015,970,746
  8 1396/11/22 10,055 10,035 0 0 101,100,000 0 2 101,100,000 1,014,515,501,090
  9 1396/11/21 10,050 10,030 0 0 101,100,000 0 2 101,100,000 1,014,015,118,176
  10 1396/11/20 10,045 10,025 0 0 101,100,000 0 2 101,100,000 1,013,515,698,856
  11 1396/11/19 10,040 10,020 0 0 101,100,000 0 2 101,100,000 1,013,016,529,648
  12 1396/11/18 10,035 10,015 0 0 101,100,000 0 2 101,100,000 1,012,517,963,008
  13 1396/11/17 10,030 10,010 0 0 101,100,000 0 2 101,100,000 1,012,007,519,723
  14 1396/11/16 10,025 10,005 0 0 101,100,000 0 2 101,100,000 1,011,509,623,598
  15 1396/11/15 10,020 10,000 0 0 101,100,000 0 2 101,100,000 1,011,012,332,878
  16 1396/11/15 10,168 10,148 0 0 101,100,000 0 2 101,100,000 1,025,975,132,878
  17 1396/11/14 10,163 10,143 0 0 101,100,000 0 2 101,100,000 1,025,478,569,649
  18 1396/11/13 10,157 10,137 0 0 101,100,000 0 2 101,100,000 1,024,863,433,685
  19 1396/11/12 10,152 10,132 0 0 101,100,000 0 2 101,100,000 1,024,360,076,502
  20 1396/11/11 10,147 10,127 0 0 101,100,000 0 2 101,100,000 1,023,857,339,360
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق