صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۵۱۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۷/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵,۰۴۴,۴۰۱,۷۶۳,۸۶۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۹۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۹۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۹۴
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ۱۵:۱۴:۰۶
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۱۲/۱۲
نوع صندوق
قابل معامله با تقسیم سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ۱۰,۰۹۴ ۱۰,۰۸۹ ۱۴۴ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۴۴,۴۰۱,۷۶۳,۸۶۴
  ۲ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ ۱۰,۰۹۴ ۱۰,۰۸۸ ۱۴۴ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۴۴,۲۲۲,۸۵۳,۳۲۸
  ۳ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ۱۰,۱۰۴ ۱۰,۰۹۹ ۱۴۴ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۴۹,۲۷۶,۵۰۴,۷۱۹
  ۴ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ ۱۰,۱۲۵ ۱۰,۱۱۹ ۱۴۵ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۵۹,۷۳۴,۲۴۱,۶۰۴
  ۵ ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ۱۰,۱۲۳ ۱۰,۱۱۸ ۱۴۴ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۵۸,۷۹۶,۳۲۹,۰۴۶
  ۶ ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ۱۰,۱۱۸ ۱۰,۱۱۳ ۱۴۴ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۵۶,۳۰۸,۷۵۲,۱۶۸
  ۷ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ۱۰,۱۱۳ ۱۰,۱۰۸ ۱۴۴ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۵۳,۸۵۶,۳۳۸,۶۲۹
  ۸ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ۱۰,۱۱۱ ۱۰,۱۰۵ ۱۴۴ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۵۲,۷۲۱,۶۵۹,۱۶۶
  ۹ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۱۰,۱۰۱ ۱۰,۰۹۵ ۱۴۴ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۴۷,۶۵۴,۵۲۴,۰۲۱
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ۱۰,۰۴۸ ۱۰,۰۴۳ ۱۹۵ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۲۱,۲۶۸,۱۵۶,۳۲۶
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ۱۰,۰۶۸ ۱۰,۰۶۳ ۱۹۵ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۳۱,۲۶۲,۷۰۲,۰۳۹
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ۱۰,۰۶۲ ۱۰,۰۵۷ ۱۹۵ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۲۸,۲۸۸,۴۱۳,۵۴۶
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ۱۰,۰۵۷ ۱۰,۰۵۲ ۱۹۵ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۲۵,۷۸۶,۰۴۸,۹۹۹
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ۱۰,۰۵۲ ۱۰,۰۴۷ ۱۹۵ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۲۳,۲۸۶,۳۷۹,۶۸۳
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ۱۰,۰۳۹ ۱۰,۰۳۳ ۱۹۶ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۱۶,۴۹۹,۱۸۷,۴۴۳
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ۱۰,۰۲۷ ۱۰,۰۲۱ ۱۹۷ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۱۰,۶۵۰,۱۷۸,۷۲۱
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ ۱۰,۰۱۰ ۱۰,۰۰۴ ۱۹۷ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۲,۰۰۱,۱۶۹,۹۵۹
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ۱۰,۰۰۹ ۱۰,۰۰۴ ۱۹۶ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۱,۷۸۴,۸۱۸,۸۳۰
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ۱۰,۰۰۰ ۹,۹۹۵ ۱۹۶ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۹۹۷,۳۲۴,۸۱۸,۳۸۲
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ۹,۹۹۵ ۹,۹۹۰ ۱۹۶ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۹۹۴,۸۶۵,۳۹۶,۵۰۸