صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۵۱۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۸/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۴۱,۵۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۸,۵۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴,۴۵۱,۳۵۸,۹۰۰,۱۹۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۹۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۸۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۸۲
تاریخ انتشار
1398/08/28
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۱۲/۱۲
نوع صندوق
قابل معامله با تقسیم سود
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۱۰,۰۹۰ ۱۰,۰۸۲ ۰ ۰ ۵۸۴,۷۰۰,۰۰۰ ۹,۸۰۰,۰۰۰ ۱۱۶,۲۰۰,۰۰۲ ۴۴۱,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۴۵۱,۳۵۸,۹۰۰,۱۹۲
۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۱۰,۰۸۳ ۱۰,۰۷۵ ۰ ۰ ۵۸۴,۷۰۰,۰۰۰ ۳۰,۲۰۰,۰۰۰ ۱۰۶,۴۰۰,۰۰۲ ۴۵۱,۳۰۰,۰۰۰ ۴,۵۴۶,۹۸۴,۲۲۷,۹۶۶
۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ۱۰,۰۷۲ ۱۰,۰۶۵ ۰ ۰ ۵۸۴,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۷۶,۲۰۰,۰۰۲ ۴۸۱,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۸۴۶,۰۹۶,۶۸۴,۴۸۷
۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ۱۰,۰۷۲ ۱۰,۰۶۴ ۰ ۰ ۵۸۴,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۷۶,۲۰۰,۰۰۲ ۴۸۱,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۸۴۵,۹۶۶,۶۵۲,۷۶۷
۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ۱۰,۰۶۷ ۱۰,۰۵۹ ۰ ۰ ۵۸۴,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۷۶,۲۰۰,۰۰۲ ۴۸۱,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۸۴۳,۵۱۱,۷۴۵,۱۶۶
۶ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ۱۰,۰۶۱ ۱۰,۰۵۴ ۰ ۰ ۵۸۴,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۷۶,۲۰۰,۰۰۲ ۴۸۱,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۸۴۰,۸۵۴,۵۹۲,۷۰۴
۷ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ۱۰,۰۵۶ ۱۰,۰۴۸ ۰ ۰ ۵۸۴,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۷۶,۲۰۰,۰۰۲ ۴۸۱,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۸۳۸,۲۰۰,۵۸۶,۹۱۷
۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۱۰,۰۵۷ ۱۰,۰۵۰ ۰ ۰ ۵۸۴,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۷۶,۲۰۰,۰۰۲ ۴۸۱,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۸۳۸,۹۲۴,۵۰۱,۳۸۲
۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۱۰,۰۵۰ ۱۰,۰۴۲ ۰ ۰ ۵۸۴,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۷۶,۲۰۰,۰۰۲ ۴۸۱,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۸۳۵,۳۰۳,۰۹۷,۴۴۳
۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۱۰,۰۳۴ ۱۰,۰۲۷ ۰ ۰ ۵۸۴,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۷۶,۲۰۰,۰۰۲ ۴۸۱,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۸۲۷,۹۵۷,۰۳۴,۳۵۶
۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۱۰,۰۲۴ ۱۰,۰۱۷ ۰ ۰ ۵۸۴,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۷۶,۲۰۰,۰۰۲ ۴۸۱,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۸۲۳,۲۰۱,۰۱۳,۲۹۱
۱۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۱۰,۰۱۸ ۱۰,۰۱۱ ۰ ۰ ۵۸۴,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۷۶,۲۰۰,۰۰۲ ۴۸۱,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۸۲۰,۱۹۸,۵۵۷,۵۸۲
۱۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۱۰,۰۱۳ ۱۰,۰۰۵ ۰ ۰ ۵۸۴,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۷۶,۲۰۰,۰۰۲ ۴۸۱,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۸۱۷,۵۴۶,۰۱۶,۸۸۵
۱۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۱۰,۱۸۵ ۱۰,۱۷۸ ۰ ۰ ۵۸۴,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۷۶,۲۰۰,۰۰۲ ۴۸۱,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۹۰۰,۵۶۸,۱۷۰,۶۰۵
۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۱۰,۰۰۷ ۱۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۸۴,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۷۶,۲۰۰,۰۰۲ ۴۸۱,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۸۱۴,۸۶۱,۱۷۰,۶۰۵
۱۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۱۰,۱۷۹ ۱۰,۱۷۲ ۰ ۶,۷۰۰,۰۰۰ ۵۸۴,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۷۶,۲۰۰,۰۰۲ ۴۸۱,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۸۹۷,۹۰۹,۵۹۰,۷۹۷
۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۱۰,۱۶۵ ۱۰,۱۵۸ ۰ ۰ ۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵,۲۰۰,۰۰۰ ۷۶,۲۰۰,۰۰۲ ۴۷۴,۸۰۰,۰۰۰ ۴,۸۲۲,۷۹۹,۸۴۳,۷۲۹
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۱۰,۱۶۹ ۱۰,۱۶۳ ۰ ۰ ۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۵۱,۰۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۸۱,۲۵۴,۶۴۵,۵۵۱
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ۱۰,۱۵۷ ۱۰,۱۵۲ ۰ ۰ ۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۵۱,۰۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۷۶,۱۰۶,۳۲۸,۳۳۱
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ۱۰,۱۴۵ ۱۰,۱۴۰ ۰ ۰ ۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۵۱,۰۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۷۰,۱۲۴,۳۴۹,۲۹۳