صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۵۱۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۸/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶,۰۳۷,۲۶۱,۱۸۸,۸۶۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۳۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۳۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۳۰
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ۱۵:۱۴:۴۳
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۱۲/۱۲
نوع صندوق
قابل معامله با تقسیم سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ۱۰,۰۶۹ ۱۰,۰۶۲ ۱۴۵ ۰ ۷۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۰۳۷,۲۶۱,۱۸۸,۸۶۳
  ۲ ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ۱۰,۰۸۵ ۱۰,۰۷۸ ۱۴۵ ۰ ۷۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۰۴۶,۸۰۰,۵۲۸,۵۱۶
  ۳ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ۱۰,۰۸۰ ۱۰,۰۷۳ ۱۴۵ ۰ ۷۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۰۴۴,۰۳۱,۱۸۶,۷۰۶
  ۴ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ۱۰,۱۱۰ ۱۰,۱۰۳ ۱۴۵ ۰ ۷۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۰۶۱,۹۰۸,۷۱۷,۱۷۷
  ۵ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ۱۰,۱۰۵ ۱۰,۰۹۸ ۱۴۵ ۰ ۷۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۰۵۹,۰۹۷,۱۷۶,۳۹۱
  ۶ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ۱۰,۱۰۱ ۱۰,۰۹۴ ۱۴۴ ۰ ۷۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۰۵۶,۳۳۰,۹۳۲,۲۰۰
  ۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۱۰,۰۹۵ ۱۰,۰۸۸ ۱۴۵ ۰ ۷۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۰۵۲,۸۲۱,۲۰۶,۱۴۵
  ۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ۱۰,۰۷۴ ۱۰,۰۶۷ ۱۴۵ ۰ ۷۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۰۴۰,۳۶۶,۵۲۱,۵۴۷
  ۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۱۰,۰۷۶ ۱۰,۰۶۹ ۱۴۴ ۰ ۷۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۰۴۱,۳۱۵,۰۴۰,۷۷۳
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ۱۰,۰۸۱ ۱۰,۰۷۳ ۱۴۵ ۰ ۷۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۰۴۴,۰۸۱,۰۰۵,۲۲۱
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ۱۰,۰۷۶ ۱۰,۰۶۹ ۱۴۴ ۰ ۷۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۰۴۱,۲۷۲,۷۹۲,۳۶۷
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۱۰,۰۷۱ ۱۰,۰۶۴ ۱۴۵ ۰ ۷۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۰۳۸,۴۶۷,۵۳۱,۶۵۲
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۱۰,۰۶۷ ۱۰,۰۵۹ ۱۴۵ ۰ ۷۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۰۳۵,۶۶۴,۱۴۶,۰۹۸
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ۱۰,۰۵۴ ۱۰,۰۴۷ ۱۴۴ ۰ ۷۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۰۲۷,۹۵۱,۳۴۲,۰۷۲
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ۱۰,۰۷۰ ۱۰,۰۶۳ ۱۴۴ ۰ ۷۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۰۳۷,۵۷۲,۷۴۲,۸۰۰
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۱۰,۰۵۴ ۱۰,۰۴۷ ۱۴۵ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۰۲۸,۳۶۲,۰۸۸,۶۰۹
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ۱۰,۰۴۲ ۱۰,۰۳۴ ۱۷۳ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۱۶,۹۲۵,۵۰۴,۴۵۳
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ۱۰,۰۴۶ ۱۰,۰۳۷ ۱۷۴ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۱۸,۵۳۰,۹۱۸,۳۵۹
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ ۱۰,۰۴۱ ۱۰,۰۳۲ ۱۷۴ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۱۶,۱۲۲,۰۵۳,۵۴۳
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ ۱۰,۰۳۶ ۱۰,۰۲۷ ۱۷۴ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۱۳,۷۱۵,۷۵۸,۷۲۲