صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۵۱۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۱۲/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵,۰۹۳,۵۵۱,۱۵۲,۶۴۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۱۸۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۱۷۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۱۷۱
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ۱۲:۵۹:۲۰
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۱۲/۱۲
نوع صندوق
قابل معامله با تقسیم سود
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۱۰,۲۰۱ ۱۰,۱۸۷ ۰ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۹۳,۵۵۱,۱۵۲,۶۴۶
۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱۰,۱۸۴ ۱۰,۱۷۰ ۰ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۸۵,۰۸۲,۳۱۹,۷۵۴
۳ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ۱۰,۱۷۲ ۱۰,۱۵۸ ۰ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۷۹,۱۵۰,۵۰۵,۱۸۴
۴ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۱۰,۱۴۵ ۱۰,۱۳۲ ۰ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۶۶,۰۶۱,۵۱۰,۳۶۵
۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ۱۰,۱۲۷ ۱۰,۱۱۴ ۰ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۵۷,۱۳۵,۰۵۸,۲۳۹
۶ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ۱۰,۱۲۲ ۱۰,۱۰۹ ۰ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۵۴,۴۶۲,۹۲۷,۵۹۹
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۱۰,۱۱۷ ۱۰,۱۰۴ ۰ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۵۱,۸۱۲,۶۵۲,۰۱۶
۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۱۰,۱۱۲ ۱۰,۰۹۹ ۰ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۴۹,۶۶۷,۸۳۹,۲۹۹
۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۱۰,۱۰۶ ۱۰,۰۹۴ ۰ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۴۶,۷۷۳,۸۹۲,۰۲۴
۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۱۰,۰۹۹ ۱۰,۰۸۶ ۰ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۴۳,۱۷۵,۰۷۳,۱۰۳
۱۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۱۰,۰۸۳ ۱۰,۰۷۰ ۰ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۳۵,۰۳۱,۷۴۲,۰۷۵
۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۱۰,۰۸۵ ۱۰,۰۷۳ ۰ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۳۶,۲۹۴,۰۰۴,۳۰۲
۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۱۰,۰۸۰ ۱۰,۰۶۷ ۰ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۳۳,۶۴۲,۲۳۸,۷۱۷
۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۱۰,۰۷۵ ۱۰,۰۶۲ ۰ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۳۰,۹۹۲,۷۸۲,۹۴۵
۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۱۰,۰۴۸ ۱۰,۰۳۶ ۰ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۱۷,۹۶۵,۴۶۶,۷۵۳
۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۱۰,۰۴۳ ۱۰,۰۳۱ ۰ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۱۵,۳۲۲,۶۲۱,۶۰۷
۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۱۰,۰۵۰ ۱۰,۰۳۸ ۰ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۱۸,۷۸۳,۵۱۸,۴۲۶
۱۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۱۰,۰۴۵ ۱۰,۰۳۲ ۰ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۱۵,۹۵۵,۲۳۱,۸۳۳
۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۱۰,۰۴۹ ۱۰,۰۳۶ ۰ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۱۸,۱۲۸,۸۰۲,۹۳۹
۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۱۰,۰۴۴ ۱۰,۰۳۱ ۰ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۱۵,۴۹۴,۶۴۰,۶۲۳