اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/09/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 100,800,000
تعداد واحدهای باقی مانده: 399,200,000
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 1,018,137,761,735
قیمت صدور هر واحد (ریال): 10,122
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 10,101
قیمت آماری هر واحد (ریال): 10,086
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت تامین سرمایه تمدن (سهامی خاص)
متولی صندوق : موسسه حسابداری رازدار
حسابرس : موسسه حسابداری سامان پندار
مدیر سرمایه‌گذاری : احمد کوچکی ,پرویز فاتح ,سیده نفیسه میرلوحی
بازارگردان : شرکت تامین سرمایه تمدن (سهامی خاص)
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1393/12/12
نوع صندوق : قابل معامله با تقسیم سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/09/26 10,122 10,101 15- 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,018,137,761,735
  2 1397/09/25 10,103 10,081 14- 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,016,197,040,453
  3 1397/09/24 10,115 10,094 14- 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,017,472,825,727
  4 1397/09/23 10,122 10,101 15- 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,018,145,214,199
  5 1397/09/22 10,118 10,097 15- 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,017,728,072,331
  6 1397/09/21 10,114 10,092 14- 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,017,311,376,705
  7 1397/09/20 10,110 10,089 15- 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,016,925,844,565
  8 1397/09/19 10,081 10,060 15- 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,014,029,589,307
  9 1397/09/18 10,054 10,033 14- 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,011,326,963,852
  10 1397/09/17 10,029 10,008 14- 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,008,811,353,068
  11 1397/09/16 10,025 10,004 14- 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,008,429,180,391
  12 1397/09/15 10,173 10,152 14- 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,023,334,066,192
  13 1397/09/15 10,021 10,000 14- 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,008,012,466,192
  14 1397/09/14 10,169 10,148 14- 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,022,917,753,669
  15 1397/09/13 10,167 10,147 15- 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,022,781,813,550
  16 1397/09/12 10,165 10,145 15- 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,022,567,932,135
  17 1397/09/11 10,148 10,128 15- 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,020,874,010,513
  18 1397/09/10 10,130 10,112 14- 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,019,337,122,960
  19 1397/09/09 10,144 10,126 14- 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,020,739,096,901
  20 1397/09/08 10,140 10,122 14- 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,020,344,067,292