مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 آگهی مجمع سالیانه صندوق دریافت خبر 1397/04/24
2 تاییدیه سازمان برای مجمع سالیانه صندوق دریافت خبر 1397/04/11
3 صورتجلسه مجمع سالیانه شرکت دریافت خبر 1397/04/11
4 آگهی روزنامه تغییر بازارگردان دریافت خبر 1397/03/05
5 تاییدیه اولیه تغییر بازارگردان دریافت خبر 1397/02/30
6 صورتجلسه سازمان مبنی بر تغییر بازارگردان دریافت خبر 1397/02/30
7 تاییدیه سازمان صورتجلسه بند56اساسنامه دریافت خبر 1397/02/30
8 صورتجلسه تغییر نوع صندوق دریافت خبر 1397/01/19
9 تاییدیه سازمان برای مجمع 1396/09/25 تغییر کارمزد مدیر دریافت خبر 1397/01/19
10 صورتجلسه تغییر متولی دریافت خبر 1397/01/19
11 تاییدیه سازمان برای مجمع 1396/09/25 اساسنامه دریافت خبر 1396/11/17
12 صورتجلسه مجمع بند اساسنامه صندوق مورخ 1396/09/25 دریافت خبر 1396/11/17
13 صورتجلسه مجمع بند اساسنامه صندوق مورخ 1396/09/25 دریافت خبر 1396/11/17
14 تاییدیه سازمان برای مجمع 1396/09/25 تغییر متولی دریافت خبر 1396/11/17
15 صورتجلسه مجمع تغییر کارمزد مدیر صندوق دریافت خبر 1396/11/17
16 تغییر ماهیت صندوق دریافت خبر 1396/08/29
17 صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1396/03/20 دریافت خبر 1396/05/08
18 روزنامه کثیرالانتشار تقسیم سود صندوق دریافت خبر 1396/04/10
19 تاییدیه سازمان برای مجمع 1396/03/03 تقسیم سود صندوق سپاس دریافت خبر 1396/04/04
20 تصویب پرداخت سود سرمایه گذاران صندوق سپاس مورخ 1396/03/03 دریافت خبر 1396/04/04
21 صورتجلسه تغییر نوع صندوق و تغییر تعداد واحد ممتاز دریافت خبر 1396/03/27
22 آگهی تغییرات واحدهای ممتاز دریافت خبر 1396/01/15
23 تاییدیه سازمان-تغییرنوع صندوق دریافت خبر 1395/09/28
24 تاییدیه سازمان -تغییرنوع ارکان صندوق دریافت خبر 1395/09/28
25 تاییدیه سازمان-صورتجلسه مورخ1395/07/07 دریافت خبر 1395/09/16
26 سقف هزینه های تاسیس دریافت خبر 1395/06/24
27 صورت جلسه مجمع مورخ 95/03/09 دریافت خبر 1395/04/13
28 آگهی تصمیمات مجمع 95/01/18 دریافت خبر 1395/03/22
29 صورتجلسه مجمع 95/01/18 دریافت خبر 1395/03/17
30 صورت جلسه مجمع 11اسفندماه سال 1393 دریافت خبر 1394/04/09