ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 611,380 54.79 27,086 2.63 40,514 3.94 46,972 4.6
اوراق 384,511 34.46 991,041 96.45 975,974 95.08 951,422 93.18
وجه نقد 66,144 5.92 7,699 0.74 6,190 0.6 22,151 2.16
سایر دارایی ها 46,595 4.17 1,940 0.18 4,005 0.39 790 0.07
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 263,585 23.62 27,086 2.63 40,514 3.94 46,972 4.6
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد