ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/04/26 46,972 4.6 % 951,422 93.18 % 0 0 % 22,151 2.17 % 490 0.08 % 46,972 4.6 %
2 1397/04/25 46,853 4.59 % 950,896 93.19 % 0 0 % 22,151 2.17 % 492 0.08 % 46,853 4.59 %
3 1397/04/24 46,564 4.57 % 950,370 93.2 % 0 0 % 22,259 2.18 % 487 0.08 % 46,564 4.57 %
4 1397/04/23 45,783 4.5 % 949,844 93.27 % 0 0 % 22,259 2.19 % 483 0.08 % 45,783 4.5 %
5 1397/04/22 46,853 4.6 % 949,319 93.17 % 0 0 % 22,259 2.18 % 478 0.08 % 46,853 4.6 %
6 1397/04/21 46,853 4.6 % 948,776 93.17 % 0 0 % 22,259 2.19 % 474 0.08 % 46,853 4.6 %
7 1397/04/20 46,853 4.6 % 964,286 94.74 % 0 0 % 6,207 0.61 % 474 0.08 % 46,853 4.6 %
8 1397/04/19 47,087 4.63 % 963,744 94.72 % 0 0 % 6,207 0.61 % 474 0.08 % 47,087 4.63 %
9 1397/04/18 47,249 4.65 % 963,203 94.7 % 0 0 % 6,207 0.61 % 475 0.08 % 47,249 4.65 %
10 1397/04/17 47,249 4.65 % 962,663 94.69 % 0 0 % 6,207 0.61 % 475 0.08 % 47,249 4.65 %