ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/06/26 19,089 1.87 % 999,108 97.76 % 0 0 % 3,528 0.35 % 282 0.06 % 0 0 %
2 1397/06/25 19,089 1.87 % 998,601 97.76 % 0 0 % 3,528 0.35 % 283 0.06 % 0 0 %
3 1397/06/24 19,089 1.87 % 998,095 97.76 % 0 0 % 3,528 0.35 % 283 0.06 % 0 0 %
4 1397/06/23 19,089 1.87 % 997,589 97.76 % 0 0 % 3,528 0.35 % 283 0.06 % 0 0 %
5 1397/06/22 19,089 1.87 % 997,084 97.75 % 0 0 % 3,528 0.35 % 283 0.06 % 0 0 %
6 1397/06/21 19,089 1.87 % 996,580 97.75 % 0 0 % 3,528 0.35 % 284 0.06 % 0 0 %
7 1397/06/20 20,237 1.99 % 996,076 97.75 % 0 0 % 2,226 0.22 % 448 0.09 % 0 0 %
8 1397/06/19 20,237 1.99 % 995,573 97.75 % 0 0 % 2,226 0.22 % 448 0.09 % 0 0 %
9 1397/06/18 20,237 1.97 % 995,070 96.77 % 0 0 % 12,476 1.21 % 449 0.09 % 0 0 %
10 1397/06/17 20,237 1.99 % 984,337 96.74 % 0 0 % 12,476 1.23 % 447 0.09 % 0 0 %