ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/08/21 70,579 6.92 % 946,379 92.84 % 0 0 % 1,937 0.19 % 481 0.05 % 0 0 %
2 1397/08/20 69,918 6.87 % 945,899 92.9 % 0 0 % 1,937 0.19 % 482 0.05 % 0 0 %
3 1397/08/19 70,272 6.9 % 945,420 92.86 % 0 0 % 1,937 0.19 % 483 0.05 % 0 0 %
4 1397/08/18 70,886 6.81 % 944,941 90.81 % 0 0 % 23,980 2.3 % 717 0.07 % 0 0 %
5 1397/08/17 70,886 6.82 % 944,463 90.81 % 0 0 % 23,980 2.31 % 712 0.07 % 0 0 %
6 1397/08/16 70,886 6.82 % 943,985 90.81 % 0 0 % 23,980 2.31 % 707 0.07 % 0 0 %
7 1397/08/15 70,886 6.82 % 943,508 90.8 % 0 0 % 23,980 2.31 % 702 0.07 % 0 0 %
8 1397/08/14 70,509 6.79 % 943,031 90.83 % 0 0 % 1,970 0.19 % 22,713 2.19 % 0 0 %
9 1397/08/13 70,654 6.81 % 964,556 92.96 % 0 0 % 1,970 0.19 % 469 0.05 % 0 0 %