ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 560,907 50.57 41,597 3.99 69,527 6.57 70,579 6.92
اوراق 436,856 39.39 984,028 94.58 978,866 92.54 946,379 92.83
وجه نقد 62,146 5.6 13,898 1.33 8,164 0.77 1,937 0.19
سایر دارایی ها 42,602 3.84 1,090 0.1 1,235 0.11 481 0.04
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 240,892 21.72 0 0 0 0 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد