ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 583,324 52.47 32,771 3.18 20,002 1.94 19,089 1.86
اوراق 412,839 37.13 973,499 94.5 995,128 96.61 999,108 97.75
وجه نقد 64,346 5.78 21,612 2.09 14,386 1.39 3,528 0.34
سایر دارایی ها 44,436 3.99 2,543 0.24 873 0.08 581 0.05
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 251,566 22.62 22,889 2.22 0 0 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد