اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/02/31
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 100,700,000
تعداد واحدهای باقی مانده: 399,300,000
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 1,015,742,774,925
قیمت صدور هر واحد (ریال): 10,104
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 10,087
قیمت آماری هر واحد (ریال): 10,134
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت تامین سرمایه تمدن (سهامی خاص)
متولی صندوق : موسسه حسابداری رازدار
حسابرس : موسسه حسابداری سامان پندار
مدیر سرمایه گذاری : احمد کوچکی ,پرویز فاتح ,سیده نفیسه میرلوحی
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1393/12/12
نوع صندوق : قابل معامله با تقسیم سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/02/31 10,104 10,087 47 0 101,300,000 0 1,000,002 100,700,000 1,015,742,774,925
  2 1397/02/30 10,098 10,081 0 0 101,300,000 0 1,000,002 100,700,000 1,015,192,221,310
  3 1397/02/29 10,093 10,076 0 0 101,300,000 0 1,000,002 100,700,000 1,014,641,177,337
  4 1397/02/28 10,087 10,070 0 0 101,300,000 0 1,000,002 100,700,000 1,014,090,709,911
  5 1397/02/27 10,082 10,065 0 0 101,300,000 0 1,000,002 100,700,000 1,013,540,832,772
  6 1397/02/26 10,076 10,059 0 0 101,300,000 0 1,000,002 100,700,000 1,012,991,545,922
  7 1397/02/25 10,071 10,054 0 0 101,300,000 0 1,000,002 100,700,000 1,012,442,865,452
  8 1397/02/24 10,066 10,049 0 0 101,300,000 0 1,000,002 100,700,000 1,011,894,751,542
  9 1397/02/23 10,060 10,043 0 0 101,300,000 0 1,000,002 100,700,000 1,011,347,221,477
  10 1397/02/22 10,055 10,038 0 0 101,300,000 0 1,000,002 100,700,000 1,010,800,277,442
  11 1397/02/21 10,049 10,032 0 0 101,300,000 0 1,000,002 100,700,000 1,010,253,906,188
  12 1397/02/20 10,044 10,027 0 0 101,300,000 0 1,000,002 100,700,000 1,009,708,129,185
  13 1397/02/19 10,038 10,021 0 0 101,300,000 0 1,000,002 100,700,000 1,009,162,942,473
  14 1397/02/18 10,033 10,016 0 0 101,300,000 0 1,000,002 100,700,000 1,008,618,341,511
  15 1397/02/17 10,028 10,011 0 0 101,300,000 0 1,000,002 100,700,000 1,008,074,325,572
  16 1397/02/16 10,022 10,005 0 0 101,300,000 0 1,000,002 100,700,000 1,007,530,885,683
  17 1397/02/15 10,183 10,166 0 0 101,300,000 500,000 1,000,002 100,700,000 1,023,704,325,185
  18 1397/02/15 10,017 10,000 0 0 101,300,000 500,000 1,000,002 100,700,000 1,006,988,125,185
  19 1397/02/14 10,177 10,160 0 0 101,300,000 0 2 101,200,000 1,028,238,166,292
  20 1397/02/13 10,172 10,155 0 0 101,300,000 0 2 101,200,000 1,027,692,104,518
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق