اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/05/23
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 100,800,000
تعداد واحدهای باقی مانده: 399,200,000
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 1,011,963,612,484
قیمت صدور هر واحد (ریال): 10,056
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 10,039
قیمت آماری هر واحد (ریال): 10,086
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت تامین سرمایه تمدن (سهامی خاص)
متولی صندوق : موسسه حسابداری رازدار
حسابرس : موسسه حسابداری سامان پندار
مدیر سرمایه گذاری : احمد کوچکی ,پرویز فاتح ,سیده نفیسه میرلوحی
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1393/12/12
نوع صندوق : قابل معامله با تقسیم سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/05/23 10,056 10,039 47 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,011,963,612,484
  2 1397/05/22 10,051 10,034 47 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,011,469,865,100
  3 1397/05/21 10,046 10,030 46 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,010,976,687,074
  4 1397/05/20 10,041 10,025 47 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,010,484,078,387
  5 1397/05/19 10,036 10,020 47 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,009,992,030,924
  6 1397/05/18 10,031 10,015 47 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,009,500,556,873
  7 1397/05/17 10,026 10,010 47 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,009,009,656,240
  8 1397/05/16 10,022 10,005 47 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,008,519,167,267
  9 1397/05/15 10,244 10,227 47 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,030,918,772,163
  10 1397/05/14 10,233 10,214 47 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,029,595,263,420
  11 1397/05/13 10,211 10,190 47 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,027,147,275,225
  12 1397/05/12 10,209 10,188 47 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,026,944,670,137
  13 1397/05/11 10,204 10,183 47 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,026,416,406,726
  14 1397/05/10 10,198 10,177 47 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,025,888,780,671
  15 1397/05/09 10,178 10,157 47 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,023,833,290,177
  16 1397/05/08 10,159 10,138 47 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,021,955,927,328
  17 1397/05/07 10,140 10,120 47 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,020,079,057,362
  18 1397/05/06 10,131 10,111 46 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,019,145,448,911
  19 1397/05/05 10,119 10,099 47 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,017,987,745,252
  20 1397/05/04 10,114 10,094 47 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,017,464,435,360