اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/08/21
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 100,800,000
تعداد واحدهای باقی مانده: 399,200,000
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 1,010,542,671,802
قیمت صدور هر واحد (ریال): 10,046
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 10,025
قیمت آماری هر واحد (ریال): 10,011
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت تامین سرمایه تمدن (سهامی خاص)
متولی صندوق : موسسه حسابداری رازدار
حسابرس : موسسه حسابداری سامان پندار
مدیر سرمایه‌گذاری : احمد کوچکی ,پرویز فاتح ,سیده نفیسه میرلوحی
بازارگردان : شرکت تامین سرمایه تمدن (سهامی خاص)
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1393/12/12
نوع صندوق : قابل معامله با تقسیم سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/08/21 10,046 10,025 14- 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,010,542,671,802
  2 1397/08/20 10,034 10,014 14- 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,009,414,020,698
  3 1397/08/19 10,033 10,013 15- 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,009,299,087,416
  4 1397/08/18 10,035 10,014 14- 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,009,445,745,173
  5 1397/08/17 10,030 10,010 15- 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,008,972,821,745
  6 1397/08/16 10,026 10,005 14- 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,008,500,438,900
  7 1397/08/15 10,242 10,221 14- 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,030,305,396,646
  8 1397/08/15 10,021 10,000 14- 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,008,028,596,646
  9 1397/08/14 10,233 10,213 15- 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,029,464,004,083
  10 1397/08/13 10,228 10,207 14- 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,028,900,932,742
  11 1397/08/12 10,670 10,649 15- 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,073,411,318,526
  12 1397/08/11 10,668 10,647 15- 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,073,197,467,730
  13 1397/08/10 10,663 10,642 15- 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,072,706,432,553
  14 1397/08/09 10,659 10,637 14- 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,072,215,934,662
  15 1397/08/08 10,638 10,616 14- 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,070,128,980,448
  16 1397/08/07 10,633 10,612 15- 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,069,639,463,194
  17 1397/08/06 10,619 10,597 14- 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,068,201,545,519
  18 1397/08/05 10,604 10,582 14- 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,066,710,125,607
  19 1397/08/04 10,612 10,591 15- 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,067,533,614,381
  20 1397/08/03 10,607 10,586 15- 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,067,046,197,147