اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/04/03
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 100,800,000
تعداد واحدهای باقی مانده: 399,200,000
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 1,018,254,040,976
قیمت صدور هر واحد (ریال): 10,119
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 10,102
قیمت آماری هر واحد (ریال): 10,149
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت تامین سرمایه تمدن (سهامی خاص)
متولی صندوق : موسسه حسابداری رازدار
حسابرس : موسسه حسابداری سامان پندار
مدیر سرمایه گذاری : احمد کوچکی ,پرویز فاتح ,سیده نفیسه میرلوحی
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1393/12/12
نوع صندوق : قابل معامله با تقسیم سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/04/03 10,119 10,102 47 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,018,254,040,976
  2 1397/04/02 10,113 10,096 47 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,017,715,458,510
  3 1397/04/01 10,108 10,091 47 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,017,172,931,485
  4 1397/03/31 10,103 10,086 47 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,016,630,962,753
  5 1397/03/30 10,097 10,080 47 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,016,085,963,156
  6 1397/03/29 10,092 10,075 47 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,015,541,321,661
  7 1397/03/28 10,086 10,069 47 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,014,997,259,933
  8 1397/03/27 10,081 10,064 47 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,014,453,777,977
  9 1397/03/26 10,076 10,059 47 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,013,910,862,244
  10 1397/03/25 10,070 10,053 47 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,013,368,530,814
  11 1397/03/24 10,065 10,048 47 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,012,826,783,688
  12 1397/03/23 10,059 10,043 46 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,012,285,620,868
  13 1397/03/22 10,054 10,037 47 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,011,745,038,886
  14 1397/03/21 10,049 10,032 47 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,011,204,984,718
  15 1397/03/20 10,043 10,026 47 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,010,665,510,386
  16 1397/03/19 10,038 10,021 47 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,010,126,615,893
  17 1397/03/18 10,033 10,016 47 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,009,588,417,997
  18 1397/03/17 10,027 10,010 47 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,009,046,193,924
  19 1397/03/16 10,022 10,005 47 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,008,504,556,690
  20 1397/03/15 10,185 10,168 47 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,024,897,906,297
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق