اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/04/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 100,800,000
تعداد واحدهای باقی مانده: 399,200,000
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 1,012,859,471,522
قیمت صدور هر واحد (ریال): 10,068
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 10,048
قیمت آماری هر واحد (ریال): 10,095
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت تامین سرمایه تمدن (سهامی خاص)
متولی صندوق : موسسه حسابداری رازدار
حسابرس : موسسه حسابداری سامان پندار
مدیر سرمایه گذاری : احمد کوچکی ,پرویز فاتح ,سیده نفیسه میرلوحی
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1393/12/12
نوع صندوق : قابل معامله با تقسیم سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/04/26 10,068 10,048 47 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,012,859,471,522
  2 1397/04/25 10,062 10,042 47 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,012,227,497,949
  3 1397/04/24 10,054 10,034 47 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,011,419,723,799
  4 1397/04/23 10,041 10,021 47 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,010,121,283,678
  5 1397/04/22 10,047 10,027 46 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,010,673,418,052
  6 1397/04/21 10,041 10,021 47 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,010,138,500,915
  7 1397/04/20 10,036 10,016 47 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,009,608,534,965
  8 1397/04/19 10,033 10,013 47 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,009,312,852,131
  9 1397/04/18 10,030 10,009 47 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,008,946,446,859
  10 1397/04/17 10,024 10,004 47 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,008,418,188,677
  11 1397/04/16 10,018 9,997 47 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,007,733,385,789
  12 1397/04/15 10,171 10,151 47 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,023,220,681,700
  13 1397/04/15 10,020 10,000 47 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,007,999,881,700
  14 1397/04/14 10,166 10,146 47 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,022,695,550,917
  15 1397/04/13 10,161 10,141 47 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,022,170,994,357
  16 1397/04/12 10,163 10,142 47 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,022,314,165,794
  17 1397/04/11 10,144 10,123 47 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,020,437,498,935
  18 1397/04/10 10,128 10,108 47 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,018,882,432,033
  19 1397/04/09 10,131 10,111 47 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,019,174,916,385
  20 1397/04/08 10,126 10,106 47 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,018,668,021,088